ยูนนานร่วมขบวนมาตรการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่ของรัฐบาลจีน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์รัฐบาลจีนเผยแพร่ข่าวการอนุมัติ “ความเห็นชี้นำว่าด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันตกรูปแบบใหม่ในยุคใหม่” ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีน โดยความเห็นฉบับดังกล่าววางอยู่บนแนวคิดที่เห็นว่า แม้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันตกของจีนจะประสบความสำเร็จจนสามารถเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน แต่ก็ยังมีความไม่สมดุลด้านการพัฒนา การบรรลุภารกิจเพื่อลดความยากจนยังคงมีความยากลำบาก โดยมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างจากพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีภารกิจท้าทายในการสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติพันธุ์ส่วนน้อย การรักษาความสงบของสังคมและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนับเป็น “จุดอ่อน” ของการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน

ความเห็นฉบับดังกล่าวจึงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดความเสี่ยงข้างต้น และส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคอย่างสมดุล ตลอดจนสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันตกรูปแบบใหม่อย่างมีคุณภาพสูงตามความเห็นฉบับนี้ประกอบไปด้วยความเห็น 36 มาตรการ รวม 7 หมวดสำคัญ ดังนี้

  1. ภาพรวม กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นสองระยะ ได้แก่ ระยะแรก กำหนดให้ภายในปี 2563 พื้นที่ภาคตะวันตกมีการพัฒนาระบบนิเวศ การประกอบธุรกิจ การเปิดกว้างสู่ภายนอก และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสามารถบรรลุการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้านในระดับเดียวกับส่วนอื่นของประเทศ สำหรับในระยะต่อมา กำหนดให้ภายในปี 2578 พื้นที่ภาคตะวันตกบรรลุการเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัย โดยมีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพชีวิตในระดับเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ภาคตะวันตกมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การเปิดสู่ภายนอกสองทิศทางระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน การสร้างพื้นที่ชายแดนและชนชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่มีความเจริญและมั่นคง และการทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
  2. การดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง จำนวน 7 มาตรการ โดยเน้นการขจัดความยากจน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน การพัฒนาเมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบในสังคม ทั้งนี้ ในมาตรการข้อ 6 เรื่องการวางแผนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ระบุให้มีการเร่งวางแผนและพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน เช่น เส้นทางรถไฟเสฉวน-ทิเบต เส้นทางรถไฟความเร็วสูงตามแนวแม่น้ำแยงซีจากเซี่ยงไฮ้-เฉิงตู เส้นทางรถไฟความเร็วสูงฉงชิ่ง-คุนหมิง และเส้นทางรถไฟซีหนิง-เฉิงตู
  3. การเพิ่มระดับการเปิดสู่ภายนอกของภาคตะวันตกด้วยแนวคิด “การพัฒนาแถบและเส้นทางร่วมกัน” จำนวน 6 มาตรการ โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงและการเปิดกว้าง รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในมาตรการข้อ 8 เรื่องการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา “แถบและเส้นทาง” อย่างกระตือรือร้น ได้ระบุถึง “การยกระดับการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ขณะที่ ในมาตรการข้อที่ 10 เรื่องการสร้างเวทีสำหรับการเปิดสู่ภายนอกหลายระดับชั้นของจีนตอนใน ได้ระบุให้มี “การยกระดับศักยภาพของเมืองเอกของแต่ละมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชายแดน ได้แก่ คุนหมิง หนานหนิง อูรุมชี หลานโจว และฮูฮอต เพื่อเป็นผู้ค้ำจุนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค” นอกจากนี้ ในมาตรการข้อ 13 เรื่องการขยายความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ได้ระบุให้มี “การผลักดันการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเมือง ได้แก่ กลุ่มเมืองอ่าวเป่ยปู้ กลุ่มเมืองหลานโจว-ซีหนิง กลุ่มเมืองฮูฮอต-เปาโถว-เอ้อเอ่อตัวซือ-ยวีหลิน กลุ่มเมืองตามแนวแม่น้ำเหลืองในเขตหนิงเซี่ย กลุ่มเมืองเขตเฉียนจงในภาคกลางของมณฑลกุ้ยโจว กลุ่มเมืองเขตเตียนจงในภาคกลางของมณฑลยูนนาน และกลุ่มเมืองเทียนซานเป่ยโพ” ตลอดจน “การสนับสนุนการสร้างกลไกการพัฒนาอย่างเปิดกว้างร่วมกันระหว่างพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้านการปฏิวัติการทหาร เช่น ส่านซี-กานซู่-หนิงเซี่ย เสฉวน-ส่านซี เขตแม่น้ำซ้าย-ขวาในกว่างซี และระหว่างมณฑลใกล้เคียง เช่น เสฉวน-ฉงชิ่ง เสฉวน-ยูนนาน-กุ้ยโจว และฉงชิ่ง-กุ้ยโจว”
  4. การเพิ่มระดับการพัฒนาภาคตะวันตกที่สวยงามเพื่อสร้างแนวต้านความมั่นคงด้านนิเวศของชาติ จำนวน 3 มาตรการ โดยเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
  5. การปฏิรูปเชิงลึกในสาขาสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างแน่วแน่ จำนวน 4 มาตรการ โดยเน้นการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
  6. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มระดับความพึงพอใจ ความสุข และความมั่นคงของประชาชน จำนวน 8 มาตรการ โดยเน้นการพัฒนาสังคมและการบริการประชาชน
  7. การเพิ่มนโยบายสนับสนุนและการจัดกลุ่มองค์กร จำนวน 8 มาตรการ โดยเน้นการสนับสนุนด้านนโยบายของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันตก

ที่มา: http://www.gov.cn/zhengce/2020-05/17/content_5512456.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม