- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ยูนนานจัดตั้ง “สหภาพการพัฒนาและลดความยากจนสายแถบและเส้นทาง” เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้การลดความยากจน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพการพัฒนาและลดความยากจนสายแถบและเส้นทาง และงานเสวนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาและลดความยากจนทั่วโลกอย่างยั่งยืน (“一带一路” 减贫与发展联盟成立大会暨 “全球可持续减贫与发展” 学术研讨会) โดยได้ประกาศจัดตั้ง “สหภาพการพัฒนาและลดความยากจนสายแถบและเส้นทาง” ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านการวิจัย 14 แห่งจากประเทศต่าง ๆ เช่น จีน โปแลนด์ นิวซีแลนด์ และฮังการี

การจัดตั้งสหภาพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการวิจัยเชิงเทคนิคด้านการพัฒนาและลดความยากจนในภูมิภาคสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ผลักดันการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านดังกล่าวระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาค แลกเปลี่ยนการฝึกอบรมในด้านการลดความยากจนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งแสวงหาหนทางในการสร้าง “เขตต้นแบบการพัฒนาและลดความยากจนข้ามแดนระหว่างจีนกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ “ที่ตั้งสหภาพการพัฒนาและลดความยากจนระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศสายแถบและเส้นทาง” ที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสายแถบและเส้นทางด้านการพัฒนาและลดความยากจนรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ เมืองหลินชาง มณฑลยูนนานจะเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการสหภาพการพัฒนาและลดความยากจนสายแถบและเส้นทาง นับเป็นความสำเร็จของมณฑลยูนนานในการดำเนินยุทธศาสตร์ลดความยากจน โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศให้อำเภอยากจน 9 แห่งสุดท้ายจากทั้งหมด 88 อำเภอหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเป็นทางการ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในด้านนี้กับต่างประเทศ

ที่มา: http://yndaily.yunnan.cn/html/2020-11/18/content_1378280.htm?div=-1