- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

มณฑลยูนนานมีหวังบรรลุเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100%

มณฑลยูนนานมีแหล่งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลที่อุดมสมบูรณ์ โดยตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (2559-2563) มณฑลได้มุ่งมั่นผลักดัน “การพัฒนาสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “กระบวนการสีเขียว เพื่อพลังงานสีเขียว” ยกตัวอย่างเช่น ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นลักษณะขั้นบันไดซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากการปล่อยน้ำท่วมพื้นที่หลังเขื่อนและช่วยรักษาระบบนิเวศ หลีกเลี่ยงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์โดยเลือกใช้พื้นที่ที่แห้งแล้งหรือเป็นทะเลทรายแทน เหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน (renewable energy) ทั้งหมดของมณฑล

ปัจจุบัน กำลังการผลิตไฟฟ้าของมณฑลยูนนานร้อยละ 84 เป็นพลังงานสีเขียว โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสีเขียวได้มากกว่าร้อยละ 90 ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด รวมทั้งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดยังครองสัดส่วนร้อยละ 97 ของปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด โดยเฉพาะการส่งไฟฟ้าไปยังมณฑลภาคตะวันออกตามนโยบาย “ไฟฟ้าภาคตะวันตก ส่งไปภาคตะวันออก” มีปริมาณสะสมกว่า 1,000,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็นกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งหมด ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 825 ล้านตันและฝุ่นละออง 1,485,000 ตัน

นอกจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขงช่วงภายในประเทศจีน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สำคัญของมณฑลยูนนานที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ว 11 แห่งจากแผนงานทั้งหมด 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำจินซาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านระหว่างมณฑลยูนนานกับมณฑลเสฉวนก็มีความคืบหน้าที่สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อบนแม่น้ำจินซา มีการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้ว 8 เครื่อง โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (2564-2568) ยังมีแผนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มอีก 8 เครื่อง ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทานซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก็จะมีการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลุ่มแรกเพื่อเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในปี 2564 ส่งผลให้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่งบนแม่น้ำจินซาตอนล่างจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 46.46 ล้านกิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 190,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่ากับการลดถ่านหินกว่า 64 ล้านตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 175 ล้านตัน

ในภาพรวม “การพัฒนาสีเขียว” ของมณฑลยูนนาน จึงไม่เพียงเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์ของตนไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและรองรับความต้องการอุปโภคไฟฟ้าภายในมณฑล แต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานของมณฑลที่มุ่งไปใช้แหล่งพลังงานสะอาดทั้งหมด สอดคล้องกับแนวโน้มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก รวมถึงยังสามารถสร้างรายได้ให้กับมณฑลจากการส่งกระแสไฟฟ้าไปจำหน่ายยังต่างมณฑลและต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา: http://yndaily.yunnan.cn/html/2021-01/12/content_1390959.htm?div=-1
http://yndaily.yunnan.cn/html/2021-01/12/content_1390942.htm?div=-1