มณฑลซานตงครองแชมป์สังคมผู้สูงอายุอับดับ 1 ในประเทศจีน

สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุมณฑลซานตงโดยรวมปี 2560 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 21.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 21.4%ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 0.4 % ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 13.9 ล้านคนคิดเป็น 14% สูงขึ้น 2.6 %ในสัดส่วนอัตราพึ่งพาเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปคิดเป็น 20.3% เพิ่มขึ้น 0.7 % เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยผู้สูงอายุในประเทศแล้ว สถานการณ์ของผู้สูงอายุในมณฑลซานตงอยู่ในระดับวิกฤต อาจกล่าวได้ว่า สัดส่วนประชากรวัยทำงานประมาณ 5 คนต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นภาระของภาครัฐ ชุมชน และครอบครัว

องค์ประกอบอายุ

ปัจจุบัน โครงสร้างอายุของประชากรผู้สูงอายุในมณฑลซานตง อยู่ในช่วงระหว่าง 60-69 ปีมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 12.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 60.5% ของประชากรผู้สูงอายุทั้งประเทศ อายุระหว่าง 70-79 ปี จำนวน 5.9 ล้านคน คิดเป็น 27.8% อายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 2.4 ล้านคน คิดเป็น 11.7%

การกระจายตัวประชากรผู้สูงอายุ

จากข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุในมณฑลซานตงปี 2560 ระบุว่า ในบรรดาประชากรสูงอายุทั้งหมดของมณฑล มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมือง 10.6 ล้านคนคิดเป็น 49.9% ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท จึงกล่าวได้ว่า สัดส่วนการว่างงานของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ปี 2560 สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุใน 12 เมืองจาก 17 เมืองของมณฑลซานตงสูงขึ้น 20% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มณฑลซานตงได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับปานกลาง โดยเมืองเวยไห่มีประชากรสูงอายุมากที่สุด คิดเป็น 27.8% ตามด้วยเมืองเยียนไถ 27% และเมืองรื่อจ้าว 23.3% ส่วนเมืองเหลียวเฉิงมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ 18.4%

สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

ในปี 2560 ประชากรผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปในมณฑลซานตงมีสัดส่วนเปรียบเทียบกับประชากรผู้สูงอายุในประเทศประมาณ 0.03% โดยมีจำนวนเพศชาย 1,095 คน คิดเป็นสัดส่วน 16.9% เพศหญิง 5,373 คน คิดเป็น 83.1% เมืองเหอเจ๋อเป็นเมืองที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 100 ปีมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,117 คน และเมืองชิงต่าวมากเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 1,046 คน

 จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลจีนวางแผนรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยมีการผลักดันและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ โดยในปี2560 มีการจัดตั้งองค์กรบริการผู้สูงอายุกว่า 2,031 แห่ง รวมถึงการก่อตั้งแผนกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐกว่า 279 แห่ง และได้อนุมัติเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็น 450 หยวน สำหรับการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระของครอบครัวและความกดดันทางเศรษฐกิจ

ประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในมณฑลซานตง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้

**********************

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม