มณฑลกวางตุ้งมุ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง

โดยในแผนการดำเนินงานฯ ได้บ่งชี้เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนามณฑลกวางตุ้ง 2 ประการสำคัญได้แก่ 1) ให้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมการพัฒนานาชั้นนำด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างการเป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นตัวเร่งการปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศ และ 2) นำพามณฑลให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางและพื้นที่พัฒนาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

การออกมาประกาศแผนดังกล่าวของรัฐบาลกวางตุ้งก็เป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลมีความมั่นใจในการบรรลุ 6 ภารกิจและ 11 รูปแบบการทำงาน เพื่อบรรลุ 2 เป้าสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

นักวิจัยในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมนครกว่างโจว นายหลัว กู่ซง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว มีอยู่ 2 พื้นฐานอันได้แก่ 1) แนวความคิด One Belt, One Road และ 2) นโยบายความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

รัฐบาลกว่างโจวได้สนับสนุนการนำแนวความคิด One Belt, One Road เข้ามาใช้ควบคู่กับนโยบาย “ก้าวออกไป” (走出去)เข้ามาสนับสนุนความร่วมมือเชิงลึก เนินงานการตลาดทางการค้าและสรรหาความร่วมมือด้านการลงทุน โดยผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้แนวความคิดในระดับประเทศ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มณฑลกวางตุ้งยังมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานความร่วมมือของกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของการเป็นคณะกรรมการร่วมภายใต้ความร่วมมือ กวางตุ้ง-ฮ่องกง กวางตุ้ง-มาเก๊า และ โครงการความร่วมมือเฉาะด้านกลุ่มย่อยกว่างโจว-ฮ่องกง กว่างโจว-มาเก๊า รวมไปถึงความร่วมมือเชิงลึกหลากหลายรูปแบบอาทิ โครงการปฏิรูปรูปแบบความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างกว่างโจว-ฮ่องกง-มาเก๊า ที่จะเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคนิคและความเป็นมาตรฐานของการตรวจสอบสินค้าที่จะผ่านเข้ามายัง 3 พื้นที่ดังกล่าว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของมณฑลกวางตุ้งอย่างเป็นรูปธรรม 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม