ภาพรวมเศรษฐกิจเมืองชิงต่าว 3 ไตรมาสแรกของปี 2562

1.ภาพรวมเศรษฐกิจ

มูลค่า GDP เมืองชิงต่าวในช่วง 3 ไตรมาสแรก 976,893 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 แบ่งเป็น อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 29,724 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 382,893 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 564,276 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 โดยสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทต่อผลผลิตมวลรวมแบ่งเป็น 3.0 : 39.2 : 57.8

2. ภาคเกษตรกรรม

ผลผลิตพืชฤดูร้อน (Summer grain crops) 1,426,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ผลผลิตผักและเห็ดสำหรับบริโภค 3,850,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ผลผลิตผลไม้ 428,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ผลผลิตไข่ไก่ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ผลผลิตนมวัว 210,000 ตัน ลดลงร้อยละ 1.9 นอกจากนี้ ผลผลิตสัตว์ปีก เนื้อวัว และเนื้อแกะ มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 9.3 และ 1.6 ตามลำดับ ส่วนผลผลิตเนื้อหมูมีปริมาณลดลงร้อยละ 10.6 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)

3. ภาคอุตสาหกรรม

3 ไตรมาสแรกของปี 2562 อุตสาหกรรมของเมืองชิงต่าวมีมูลค่าเพิ่ม 325,159 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของ GDP เมืองชิงต่าว สำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบายเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานใหม่ มีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่งเกิดใหม่ (Strategic emerging industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ การผลิตใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สายเคเบิล และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery) เพิ่มขึ้นร้อยละ 129.7 มูลค่าเพิ่มของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ (Biologic drugs หรือ Biotherapeutics) เพิ่มขึ้นร้อยละ 110 และมูลค่าเพิ่มของการผลิตเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.9 ในขณะเดียวกัน มูลค่าเพิ่มของอุปกรณ์การขนส่งระบบราง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 และมูลค่าเพิ่มของอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High–end Equipment) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

การลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่งเกิดใหม่ และการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 และ 25.7 ตามลำดับ

4. การค้าปลีกและการบริการ

การค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่ารวม 369,780 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ยอดขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านหยวน/ปี รวม 2,571 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.2 ของยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านหยวน/ปี 3 ไตรมาสแรก อุปสงค์ของสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นเพิ่มมากขึ้น ยอดขายอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเพิ่มขึ้นถึง 233 เท่า ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น 5 เท่า ยอดขายเครื่องใช้อัจฉริยะในบ้าน เครื่องเสียงและวิดีโอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.4 และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicator-EEI) ระดับ 1 และระดับ 2 (ระดับ 1 ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ถึงระดับ 5 ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสินค้าที่เข้าสู่ตลาด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6

นอกจากนี้ รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากรที่ใช้ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความบันเทิง การดูแลสุขภาพและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 รายจ่ายด้านอาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า และสินค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ด้านการบริการ มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่งเกิดใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการที่ใช้เทคโลยีขั้นสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2

5. โครงการและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ใน 3 ไตรมาสแรกมีโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์) 1,219 โครงการ โดยมีโครงการที่วางแผนลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านหยวน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
215 โครงการ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เริ่มก่อสร้างใน 3 ไตรมาสแรก 1,947 โครงการ และมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

6. การค้าระหว่างประเทศ

3 ไตรมาสที่ผ่านมามีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้ารวม 428,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 243,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 มูลค่าการนำเข้า 185,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 โดยการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 และการค้าระหว่างประเทศตามแถบนโยบาย BRI เพิ่มขึ้นร้อยละ 29

7. การจัดเก็บภาษีและสถานการณ์การเงิน

รายได้ของงบประมาณการคลังสาธารณะ (General budget revenue) 93,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 รายได้จากการจัดเก็บภาษี 66,950 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของรายได้ของงบประมาณการคลังสาธารณะ

รายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลดลงร้อยละ 34.9 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการลดหย่อนภาษี เงินฝากและเงินกู้ของสกุลเงินหยวนและต่างประเทศต่างมียอดทะลุ 1.8 ล้านล้านหยวน โดยมียอดเงินฝากทั้งสกุลเงินหยวนและต่างประเทศ 1,809,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 197,190 ล้านหยวนจากต้นปี และเพิ่มขึ้น 87,510 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมียอดเงินกู้ 1,806,440 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 192,560 ล้านหยวนจากช่วงต้นปี และเพิ่มขึ้น 48,920 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

8. การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร

รายจ่ายของรัฐด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากร 96,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 คิดเป็นร้อยละ 76.6 ของรายจ่ายของรัฐทั้งหมด โดยมีรายจ่ายของรัฐด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและสื่อมวลชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 รายจ่ายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.2 รายจ่ายของรัฐด้านประกันสังคมและการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 รายจ่ายด้านการเกษตร ป่าไม้และการชลประทาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 รายจ่ายของรัฐด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4

รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากร 34,643 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 แบ่งเป็น รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 40,917 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตชนบท 19,405 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากร 22,109 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 แบ่งเป็น รายจ่ายการบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 25,829 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และรายจ่ายการบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตชนบท 13,073 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1

อัตราการจ้างงานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 621,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยมีอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ 618,000 ล้านคน อุตสาหกรรมภาคบริการมีอัตราการจ้างงาน 411,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ภาคเอกชนมีการจ้างงาน 488,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.6 ของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ อัตราการขึ้นทะเบียนคนว่างงานในเขตเมืองจนถึงปลายเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.94

9. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภคของชิงต่าวอยู่ที่ร้อยละ 102.6 โดยมีดัชนีราคาบริการร้อยละ 101.6 ด้านดัชนีราคาอาหารสูงถึงร้อยละ 108.6 โดยมีผลกระทบมาจากราคาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น

แหล่งที่มา

http://qdtj.qingdao.gov.cn/n28356045/n32561056/n32561070/191029155208505561.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม