ปี 2562 ยูนนานลดคนจน 1.368 ล้านคน เหลืออีกกว่า 4 แสนคน สูงสุดในจีน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประชุมของคณะทำงานลดความยากจนมณฑลยูนนานผ่านระบบการประชุมทางไกลระบุว่า ปี 2562 มณฑลยูนนานสามารถลดจำนวนคนยากจนได้ 1.368 ล้านคน ใน 33 อำเภอ และ 3,005 หมู่บ้าน ทำให้อัตราความยากจนลดเหลือเพียงร้อยละ 1.32

ในปี 2562 การต่อสู้กับความยากจนของมณฑลยูนนานนอกจากจะลดจำนวนคนยากจนแล้ว รัฐบาลมณฑลยูนนานยังมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลพื้นฐาน และความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลให้งานลดความยากจนประสบผลสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้ยังมีการอพยพประชาชนยากจนออกจากพื้นที่ทุรกันดาร 996,000 คน ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนกลับไปเรียนต่อ 2,529 คน ซ่อมแซมบ้านพักที่อันตราย 393,100 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาน้ำดื่มให้มีความปลอดภัยแก่คนยากจนจำนวน 99,000 คน จาก 24,000 ครัวเรือน รวมถึงผลักดันการจัดมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีประกันรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประกันโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง และกองทุนช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่คนจน ทำให้มีสัดส่วนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลถึงร้อยละ 88.78 อัตราการเข้าตรวจรักษาในระดับอำเภอสูงถึงร้อยละ 89.45 และสถานพยาบาลระดับตำบลได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน

ขณะเดียวกัน จำนวนคนยากจนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สัดส่วนของคนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเกินกว่า 5,000 หยวนต่อปี จากร้อยละ 5 ในปี 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 90.6 ในปี 2562 สัดส่วนของคนยากจนที่มีงานทำอย่างมั่นคงจากร้อยละ 9.2 ในปี 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 55.1 ในปี 2562 และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวชนบทในพื้นที่ยากจนจาก 2,744.43 หยวนต่อปี ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 9,249.49 หยวนต่อปี ในปี 2562

ปัจจุบัน มณฑลยูนนานคงมีจำนวนคนยากจน 442,000 คน จาก 119,000 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.6 ของจำนวนคนยากจนทั้งประเทศ และเป็นเพียงมณฑลเดียวในจีนที่มีจำนวนคนยากจนเกินกว่า 400,000 คน กลายเป็นมณฑลที่มีภารกิจลดความยากจนหนักที่สุดในประเทศ เนื่องจากยังมีอำเภอที่มีความยากจนระดับสูงถึง 7 อำเภอ โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านยากจน 429 หมู่บ้าน และหมู่บ้านยากจนระดับสูง 381 หมู่บ้าน อย่างไรก็ดี จากการแถลงข่าวของรัฐบาลมณฑลยูนนานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุว่า รัฐบาลจะต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและทำให้จำนวนคนจนกว่าสี่แสนคนหมดไป โดยถือเป็นงานสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาภายในปี 2563 ควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

http://yndaily.yunnan.cn/html/2020-02/18/content_1328873.htm?div=-1

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม