นครเฉิงตูได้รับรางวัล “เมืองดึงดูดแรงงานศักยภาพสูง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 “จื้อเหลียน เจาผิน” (Zhilian Zhaopin/ 智联招聘) แพลตฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์ประกาศผลรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมประจำปี 2564 โดยนครเฉิงตูเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับรางวัล “เมืองดึงดูดแรงงานศักยภาพสูง” (最佳引才城市) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเขตจิ่นเจียงในนครเฉิงตู เป็นเขตเดียวในภูมิภาคตะวันตกของจีนที่ได้รับรางวัล “เขตดึงดูดแรงงานศักยภาพสูง”

รางวัลดังกล่าวจัดอันดับโดยศูนย์วิจัยทางสังคมและสถาบันวิจัยการพัฒนาแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และองค์กรผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถดึงดูดแรงงานศักยภาพสูง การมัดใจแรงงานศักยภาพสูง และความกระตือรือร้นของแรงงานศักยภาพสูง

ศูนย์วิจัยทางสังคมของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและจื้อเหลียน เจาผินออก “รายงานผลการสำรวจการดึงดูดและการส่งเสริมการจ้างงานในจีน” ระบุว่า นครฉงชิ่ง-นครเฉิงตูเป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองที่มีความสามารถดึงดูดแรงงานศักยภาพสูงได้ดีที่สุด โดยเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจนครเฉิงตู-นครฉงชิ่ง ซึ่งช่วยเร่งส่งเสริมการพัฒนาของของอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิต และคุณภาพของประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับแรงงานศักยภาพสูง ในขณะเดียวกัน ไลฟ์สไตล์ของประชากรชาวนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานศักยภาพสูงเลือกเข้ามาทำงานในเมืองดังกล่าว

ปัจจุบัน นครเฉิงตูกำลังเร่งพัฒนาเมืองสาธิตสวนสาธารณะโดยใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ สร้างเมืองสวนสาธารณะเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและแรงงานได้ทำตามความฝัน สามารถดึงดูดแรงงานศักยภาพสูงระดับนานาชาติ และพัฒนาช่องทางธุรกิจที่มีคุณภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครเฉิงตูใช้กลยุทธ์การพัฒนาเมืองจากความต้องการของกลุ่มแรงงานฯ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมในยุค 1.0 นครเฉิงตูใช้นโยบายและการให้สิทธิพิเศษแก่แรงงาน และเมื่อเข้าสู่ยุค 2.0 นครเฉิงตูสร้างเวทีและโอกาสแก่ผู้ประกอบการและแรงงาน ปัจจุบันเข้าสู่ยุค 3.0 นครเฉิงตูเร่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจและการพำนักอาศัย เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการและแรงงานศักยภาพสูง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

นครเฉิงตูได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของจีนต่อเนื่อง 12 ปี ด้วยวัฒนธรรมของชาวนครเฉิงตูที่มีชุดความคิดว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลและได้รับเกียรติ มีศูนย์บริการแรงงานที่คอยให้การดูแลแรงงานครอบคลุมทั่วทั้งนครเฉิงตู และมีแผนสร้างคอนโดสำหรับแรงงานศักยภาพสูง 100,000 ห้อง และหมู่บ้านน่าอยู่  45 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณแรงงานศักยภาพสูงในอนาคต

แรงงานศักยภาพสูง เป็นกลุ่มแรงงานที่ทั่วโลกและไทยกำลังต้องการ กลุ่มคนเหล่านี้มีความพร้อมทั้งประสบการณ์การทำงาน ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และวิจัยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นกุญแจสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ ซึ่งไทยเองก็ต้องการแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน ไทยมีมาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวีซ่า การถือครองที่ดิน พิธีศุลกากร และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่แรงงานต่างชาติที่มีศักยภาพสูง เพื่อดึงดูดแรงงานเหล่านี้จากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี องค์กรทั้งเอกชนและภาครัฐของไทยยังอาจพิจารณานำแนวคิดการพัฒนาเมืองของนครเฉิงตูไปปรับใช้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าทำงานในไทย อาทิ ปรับปรุงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหามลพิษ-ปัญหารถติด-ปัญหาการกระจุกตัวของเขตชุมชน ปรับปรุงฐานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในสายงานหลักที่สำคัญ ปลูกฝังแนวคิดการให้เกียรติและเป็นมิตรกับแรงงานศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้นโยบายให้สิทธิพิเศษเรื่องภาษี เพื่อดึงดูดแรงงาน ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนจากทั่วโลก ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับการพัฒนาในไทย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ sichuan.scol.com (เข้าถึงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564)

https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202112/58377352.html

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม