“นครหนานหนิง” เป็นโอกาสของ “ธุรกิจประกัน” จีน-อาเซียน

ไฮไลท์

  • รัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริมภาคธุรกิจประกัน โดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการลงทุน ลดระเบียบขั้นตอน/ผ่อนคลายเกณฑ์การเข้าสู่ตลาด (market access) ของสถาบันการเงินธนาคารและการประกันภัยในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจประกันของไทยในการพัฒนาความร่วมมือและขยายธุรกิจการลงทุนไปในประเทศจีน
  • ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและรอบด้าน ตลอดจนพลวัตทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน ทำให้ ธุรกิจประกัน เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนกับจีนเพิ่มมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน โดย นครหนานหนิงเป็นพื้นที่หลักที่ใช้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสถาบันการเงินและการประกันจีน-อาเซียน
  • นวัตกรรมใหม่ในวงการประกันเป็นโจทย์ที่ภาครัฐได้ตั้งให้กับภาคธุรกิจประกัน ที่ผ่านมา กว่างซีประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันหลายด้าน เช่น การประกันเชิงพาณิชย์สำหรับรถยนต์ข้ามแดนของบริษัทประกันจีนกับเวียดนาม การประกันชีวิตสำหรับแรงงานข้ามแดน การค้ำประกันภาษีสินค้า (เคลียร์สินค้าก่อน จ่ายภาษีสินค้าทีหลัง) ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับธุรกิจประกันจีน-อาเซียน

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนที่ใกล้ชิดมากขึ้นได้ช่วยขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนภาคประชาชน ทำให้ ธุรกิจประกัน มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนกับจีนเพิ่มมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน โดยมี นครหนานหนิง” เป็นแพลตฟอร์มสำคัญ

โอกาสของธุรกิจการเงินและประกันในเขตปกครองกว่างซีจ้วงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 เมื่อรัฐบาลกลางได้เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้เป็น Financial Gateway to ASEAN และยกฐานะให้แผนแม่บทดังกล่าวเป็นยุทธศาตร์แห่งชาติ

สาระสำคัญส่วนหนึ่งของแผนแม่บทฯ ระบุถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการประกันข้ามแดนที่มุ่งสู่อาเซียน โดยพัฒนาให้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกในภาคธุรกิจประกันของจีนที่มุ่งสู่อาเซียน อุตสาหกรรมประกันจึงเป็นตัวช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการเงินข้ามแดนและเป็นหลักประกันสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

จากนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 รัฐบาลมณฑลได้กำหนดให้ “นครหนานหนิง” เป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมด้านการประกันแบบครบวงจร โดยมี “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” หรือ Wuxiang New District (五象新区) เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ใช้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสถาบันการเงินและการประกันจีน-อาเซียน และคาดหวังว่า ในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันแบบครบวงจรจีน-อาเซียน

นวัตกรรมใหม่ในวงการประกันเป็นโจทย์ที่ภาครัฐได้ตั้งให้กับภาคธุรกิจประกัน ที่ผ่านมา กว่างซีประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ปีที่ผ่านมา บริษัท PICC (人保财险) PING AN (平安财险) SINO SAFE (华安财险) ประสบความสำเร็จในการจับมือร่วมดำเนินการประกันเชิงพาณิชย์สำหรับรถยนต์ข้ามแดนกับบริษัทประกันในประเทศเวียดนาม

บริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่าง Taiping Insurance ได้เข้ามาจัดตั้ง “ศูนย์บริการประกันสำหรับอาเซียน” (太平保险东盟服务中心) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านธุรกิจประกันที่มุ่งสู่อาเซียนเป็นรายแรกของประเทศจีน รวมทั้งกำลังผลักดันโครงการด้านการประกันกับอาเซียนในกว่างซี อาทิ ศูนย์สัญญาณเตือนภัยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ศูนย์นวัตกรรมการประกันข้ามแดน และศูนย์บ่มเพาะบุคลากรสำหรับตลาดอาเซียน ที่ผ่านมา Taiping Insurance ให้ความคุ้มครองประกันความเสี่ยงสำหรับโครงการในต่างประเทศรวมยอดสะสมเกือบ 1 หมื่นล้านหยวน และให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลกับลูกจ้างบริษัทในกว่างซีที่ไปทำงานในต่างประเทศ (expat) ราว 168 ล้านหยวน

ส่วนบริษัท SINOSURE (出口信用保险公司) ได้เข้ามาจัดตั้งแพลตฟอร์มการประกันที่มุ่งสู่อาเซียน อาทิ ศูนย์วิจัยความเสี่ยงในอาเซียนแยกรายประเทศ และศูนย์บริการสินเชื่อ โดย SINOSURE มียอดค้ำประกันสะสมสำหรับโครงการในต่างประเทศรวมกว่า 352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นวัตกรรมใหม่ในวงการประกันด้านอื่นๆ ในนครหนานหนิง อาทิ การประกันชีวิตสำหรับแรงงานข้ามแดนและการค้ำประกันภาษีสินค้า (บริษัทประกันเป็นผู้ค้ำประกันภาษีสินค้าที่ต้องชำระให้ศุลกากรแทนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำเข้าสามารถเคลียร์สินค้าไปใช้ก่อนและค่อยชำระภาษีสินค้าทีหลัง)

ในระยะต่อไป รัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริมภาคธุรกิจประกันในการพัฒนากลไกและผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อตอบโจทย์เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) การเป็นประตูการเงินสู่อาเซียน และระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor – NWLSC) รวมทั้งการผ่อนคลายเกณฑ์การเข้าสู่ตลาด (market access) ของธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และสนับสนุนให้ย่านการเงินจีน-อาเซียนเป็นแหล่งรวมตัวของธุรกิจการเงินและประกันที่มีคุณภาพของจีนกับอาเซียน จึงเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจประกันของไทยในการพัฒนาความร่วมมือและขยายธุรกิจการลงทุนไปในประเทศจีนและเป็นตัวช่วยของภาคธุรกิจสาขาอื่นๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนกับจีนที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนาและขยายความร่วมมือกับอาเซียน โดยรัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้ยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับแก้กฎระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงกลไกการคุ้มครองผลประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซี

โดยเฉพาะ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของนครหนานหนิง ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวอันรวดเร็วของนครหนานหนิงในปัจจุบันและในอนาคต มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย เป็นพื้นที่ที่ได้รับนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยนครหนานหนิง” ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่เข้ามาจัดตั้งกิจการในพื้นที่แห่งนี้ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนมาก ทั้งในภาคธุรกิจการผลิต และภาคธุรกิจบริการ โดยรัฐบาลกว่างซีอยู่ระหว่างการผลักดันให้เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 11 มีนาคม 2564
เว็บไซต์
www.people.com.cn (人民网) วันที่ 10 มีนาคม 2564

      เว็บไซต์ www.nanning.gov.cn (南宁市人民政府) วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม