นครหนานหนิง – ต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ” ของจีนกับอาเซียน (Video)

ไฮไลท์

  • นครหนานหนิงเป็นเมืองนำร่อง New Smart City สู่อาเซียน โดยมีศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจีน-อาเซียน หรือ CASC i-Center ที่เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงของนครหนานหนิง เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้ามาจัดตั้งฐานธุรกิจ และเป็นพื้นที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรมบริการการผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะในอาเซียน
  • การพัฒนานครหนานหนิงสู่เมืองอัจฉริยะจะมุ่งพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3 กลุ่ม ได้แก่ อินทราเน็ตภายในหน่วยงานภาครัฐ (Government Intranet) อินเทอร์เน็ตภาคธุรกิจ (Business Net) และอินเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Net) เพื่อสนับสนุนบริการที่หลากหลายให้กับทุกภาคส่วน
  • แอปพลิเคชัน “爱南宁” หรือ อ้ายหนานหนิง (i-Nanning) เป็นซอฟต์แวร์ชิ้นแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนานครหนานหนิงสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยแอปดังกล่าวมีบริการสาธารณะมากกว่า 90 รายการ ครอบคลุมบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-ID) บริการภาครัฐ บริการในชีวิตประจำวัน การเดินทางและการคมนาคมขนส่ง สุขภาพ การศึกษา และการสร้างงานสร้างอาชีพ ขณะนี้ มีผู้ใช้งานมากกว่า 7.5 ล้านราย

 

ย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 นครหนานหนิงเป็นเมืองแห่งเดียวของจีนที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเมืองอัจฉริยะที่จัดขึ้นในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East-Asia Summit) ครั้งที่ 16

ในการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้กล่าวปาฐกถาว่า จีนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียน และใช้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Harbor/中国-东盟信息港) หรือ CAIH ในนครหนานหนิงเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือในการสร้างโครงข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีหลี่ฯ ได้เยี่ยมชมบูธ พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณนครหนานหนิง และขอให้นครหนานหนิงพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจีน-อาเซียน (China-ASEAN Smart City Innovation Center/中国—东盟新型智慧城市协同创新中心) หรือ CASC i-Center เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญของศูนย์ CAIH ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงของนครหนานหนิง เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนาให้นครหนานหนิงก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ มีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ เป็นพื้นที่ตัวอย่างอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า และเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมบริการการผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จะเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะในอาเซียน

ปัจจุบัน มีบริษัทและสถาบันวิจัยด้านนวัตกรรมชั้นนำหลายแห่งเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในศูนย์ CASC i-Center แล้ว ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้นครหนานหนิงก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะ อาทิ INSPUR (浪潮集团) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในจีน iFLYTEK (科大讯飞) บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ DtDream (数梦工场) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชันแนวใหม่ในเครืออาลีบาลา Cloudbae (云宝宝) ผู้ให้บริการบิ๊กดาต้าและผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้นครหนานหนิงก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะ

การพัฒนานครหนานหนิงไปสู่เมืองอัจฉริยะของบริษัท Cloudbae หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า  “อวิ๋นป่าวปาว” มุ่งเน้นการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3 กลุ่ม ได้แก่ อินทราเน็ตภายในหน่วยงานภาครัฐ (Government Intranet) อินเทอร์เน็ตภาคธุรกิจ (Business Net) และอินเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Net) เพื่อสนับสนุนบริการที่หลากหลายให้กับทุกภาคส่วน อาทิ

  • บริการภาครัฐ (e-Government) ปัจจุบัน การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 47 หน่วยงาน ช่วยให้การติดต่อของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว จากเดิมที่ต้องวิ่งไปติดต่อทีละหน่วยงาน รวมถึงการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล
  • บริการภาคประชาชน ช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมบริการต่างๆ เช่น ประกันสังคม อสังหาริมทรัพย์ บริการเช่าซื้อ การรักษาพยาบาล การจอดรถ การประกันภัย การศึกษา การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน การสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า
  • บริการภาคธุรกิจ มุ่งให้บริการผ่านเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง อินเทอร์เน็ต บล็อกเชน เพื่อสนับสนุนบริการและโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ

โดยประชาชนสามารถรับการบริการที่สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน “爱南宁” หรือ อ้ายหนานหนิง (i-Nanning) แพลตฟอร์มบริการสาธารณะที่มีมากกว่า 90 รายการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

ข้อมูลและบริการที่ประชาชนจะได้รับนั้นครอบคลุม 7 ด้านสำคัญ อาทิ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-ID) บริการภาครัฐ บริการในชีวิตประจำวัน การเดินทางและการคมนาคมขนส่ง สุขภาพ การศึกษา และการสร้างงานสร้างอาชีพ ขณะนี้ มีผู้ใช้งานมากกว่า 7.5 ล้านราย

 

นครหนานหนิงเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีนกับอาเซียน การพัฒนา New Smart City ของนครหนานหนิงเป็นอีกหนึ่งผลงานต้นแบบที่จีนใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา “อุตสาหกรรมดิจิทัล” อีกด้วย

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.nanning.gov.cn (南宁市人民政府门户网站) วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
  เว็บไซต์ nnsmarter.cn (中国东盟新型智慧城市协同创新)
  เว็บไซต์ www.cloudbae.cn (云宝宝)
  เว็บไซต์ inanning.net (爱南宁)
รูปประกอบ www.pixabay.com
วีดีโอประกอบ nnsmarter.cn (中国东盟新型智慧城市协同创新)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม