นครซีอานทุ่มแสนล้านหยวนใน 87 โครงการใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

รัฐบาลนครซีอานประกาศแผนการเพิ่มและปรับโครงการลงทุนประจำปี 2563 โดยเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ 87 โครงการ มูลค่ารวม 106,350 ล้านหยวน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นครซีอานได้ประกาศการลงทุนในโครงการสำคัญ 368 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.34 ล้านล้านหยวน โดยเป็นโครงการลงทุนผูกพันระยะยาว ซึ่งในปี 2563 คาดการณ์งบประมาณการลงทุนรวมทั้งสิ้น 265,000 ล้านหยวน

ภายหลังการฟื้นฟูวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 นครซีอานได้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านหยวน (จากเดิมที่มักเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Mega Projects ขนาด 5,000 ล้านหยวนขึ้นไป) โดยส่วนมากเป็นการลงทุนต่อเนื่องในโครงการที่ได้รับการอนุมัติมาก่อนปี 2563 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 124 โครงการ อาทิ (1) การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 15 โครงการ (2) การลงทุนในภาคบริการและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 45 โครงการ (3) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 35 โครงการ (4) การป้องกันและรักษาระบบนิเวศน์ 4 โครงการ และ (5) การลงทุนในด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน 25 โครงการ

นอกจากแผนการลงทุนข้างต้นที่เน้นโครงการขนาดใหญ่แล้ว ในการประชุมสภาประชาชนนครซีอาน ครั้งที่ 16 วาระที่ 5 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายหลี่ หมิงหยวน นายกเทศมนตรีนครซีอานประกาศพร้อมประกาศ ได้แก่

 1. การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งท้องถิ่น

นครซีอานจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มอีก 3 สาย ในช่วงปลายปี 2563 (รถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข 5 ระยะที่ 1 และ 2 รถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข 6 ระยะที่ 1 และรถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข 9) เริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข 10 และหมายเลข 15 เพิ่มสถานีเติมไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 82 แห่ง แท่นเติมพลังงานไฟฟ้ารวม 3,900 ชุด โครงการตัดถนนเส้นใหม่ 38 เส้น และแผนการเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง 20 เส้นทาง รวม 1,000 คัน

 1. การยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

โครงการก่อสร้างโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพิ่ม 170 แห่งที่จะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ราว 164,000 คน

 1. การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลกาชาด โรงพยาบาลเด็กเล็ก โรงพยาบาลขนาดกลางประจำแต่ละเขตพื้นที่ การก่อสร้างโรงพยาบาลโรคติดเชื้อและระบบทางเดินหายใจแห่งใหม่ของนครซีอาน และแผนการก่อสร้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนครซีอาน รวม 68 แห่ง

 1. การพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม

โครงการพัฒนาแหล่งที่พักอาศัยเสื่อมโทรม 1,100 หมู่บ้าน โดยตั้งเป้าก่อสร้างห้องชุดและอาคารที่พักอาศัยแห่งใหม่รวม 5,000 ห้อง พร้อมนโยบายอุดหนุนผู้พักอาศัยจำนวน 1,500 ครัวเรือน

 1. การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

โครงการยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำขนาด 3,000 หมู่ (ราว 1,229 ไร่) ให้ได้ระดับ IV โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมือง 4 แห่ง และโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วนครซีอานราว 6 ล้าน ตร.ม.

 1. การสนับสนุนธุรกิจภาคบริการ

การจัดพื้นที่ถนนคนเดินส่งเสริมการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารจำนวน 45 แห่ง โครงการสนับสนุนวิสาหกิจด้านอาหารตัวอย่าง 900 แห่ง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโรงอาหาร โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำประปาและแก๊สให้ครอบคลุมผู้ใช้งานใหม่ราว 150,000 ราย โครงการก่อสร้างศูนย์บำบัดขยะจากเศษอาหารเขตเกาหลิง หลานเถียน และเฟิ่งซี และการพัฒนาเทคโนโลยีการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองที่มีระบบ  การจัดการขยะแบบไร้มลพิษ 100%

 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

การส่งเสริมจุดจำหน่ายอาหารเช้าเพิ่ม 100 แห่ง การฝึกอบรมบุคลากรด้านการกีฬา 1,000 คนประจำศูนย์กีฬาครบวงจร 10 แห่งที่มีแผนจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 โครงการพัฒนาและติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 5G ให้ครบ 9,000 แห่ง เพื่อรองรับการใช้งาน 5G อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2563

 1. การสร้างงานสร้างอาชีพ

รัฐบาลนครซีอานตั้งเป้าสร้างตำแหน่งงานเพิ่ม 2,200 ตำแหน่งเพื่อรองรับจำนวนแรงงานหน้าใหม่ 140,000คน พร้อมตั้งเป้าอัตราการขึ้นทะเบียนคนว่างงานต้องไม่เกินร้อยละ 4 พร้อมประกาศนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านแก่แรงงานทักษะ 60,000 คน การก่อตั้งกองทุนสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ที่ประสบปัญหาในการสมัครงานชนิดให้เปล่าวงเงิน 12 ล้านหยวน และการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรหน้าใหม่ 3,000 ราย

 1. การยกระดับบริการแก่ผู้สูงอายุ

นครซีอานเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป พร้อมโครงการก่อสร้างชุมชนบริการที่พักอาศัยวัยชราให้ครอบคลุมเขตเมือง 30 แห่ง และโครงการก่อสร้างบ้านพักคนชราในพื้นที่ชนบท 30 แห่ง ที่คาดว่าจะสามารถรองรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทได้ 6,400 คน

 1. การเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

นครซีอานประกาศจัดตั้งโครงการ Thousands of tons for ten thousands of people” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบจัดส่งน้ำประปาไปยังพื้นที่ชนบท 150 แห่ง มูลค่าการลงทุน 120 ล้านหยวน พร้อมการจัดทำบัตรสวัสดิการผู้ยากจนในชนบท เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรยากจนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ในนครซีอาน

ข้อมูลอ้างอิง

 1. http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20180928/t20180928_524372667.shtml
 2. http://o.xiancity.cn/system/2020/05/24/030743491.shtml
 3. http://news.cnwest.com/sxxw/a/2020/05/22/18772861.html

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม