นครซีอานกับเป้าหมายดึงดูดบุคลากรคุณภาพ ครึ่งปี 61 มีผู้ย้ายสำมะโนครัวแล้วกว่า 500,000 คน

เมื่อเดือน มี.ค. 2560 รัฐบาลนครซีอานได้ประกาศนโยบายสำมะโนครัวฉบับใหม่ (New Policy of Household Registration) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดแรงงานท้องถิ่นกลับบ้านเกิด และเชิญชวนบุคลากร / แรงงาน ศักยภาพมาตั้งถิ่นฐานถาวรในนครซีอาน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 รัฐบาลนครซีอานได้ประกาศ “13 มาตรการเร่งดำเนินการรวบรวมบุคลากรของนครซีอาน ” (西安市进一步加快人才汇聚若干措施) เพื่อเร่งดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่นครซีอาน ทำให้ล่าสุด นครซีอานมีจำนวนประชากรที่ย้ายสำมะโนครัวมาตั้งถิ่นฐานแล้วกว่า 500,068 คน (สถานะ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561) (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 5.39 เท่า) โดยแบ่งตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้

– ปริญญาเอก 925 คน

– ปริญญาโท 14,235 คน

– ปริญญาตรี 157,356 คน

– ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง 22,456 คน

            13 มาตรการดึง “หัวกะทิ” ของประเทศมาสู่นครซีอาน มีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรการ/กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด

1. นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ทั้งจากสถาบันการศึกษาในจีน และในต่างประเทศ)

– จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 1,000 หยวน เมื่อย้ายทะเบียนบ้านมายังนครซีอาน และมีการเซ็นสัญญาการจ้างงานและเข้าระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายแรงงานแล้ว

2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในนครซีอานที่ย้ายทะเบียนบ้านและทำงานในนครซีอาน

– สถาบันการศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุน 200 หยวน / นักศึกษา 1 ราย

3. บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และก่อตั้งบริษัท / ธุรกิจ โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินธุรกิจในนคร    ซีอานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

– เงินอุดหนุนวิสาหกิจรายละ 5,000 หยวน

– บริการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านหยวน

4. บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และประกอบอาชีพอิสระ

– เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม / ประกันสังคมไม่เกิน 2 ปี  

5. สนับสนุนภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม เข้ามีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของบุคลากรคุณภาพ (Talent)

– เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชน (บรรษัทใหญ่) สภาหรือสมาคมอุตสาหกรรม / ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของ Talent

6. ขยายขอบเขตของประเภทบุคลากรคุณภาพ (Talent)

– เพิ่มประเภทบุคลากรคุณภาพให้ครอบคลุมถึงข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

7. เร่งเพิ่มจำนวนและพัฒนากลุ่มบุคลากรคุณภาพพิเศษ特殊人才 (Special Talent)

– สนับสนุนให้เพิ่มบทบาทของกลุ่มบุคลากร Special Talent โดยให้บริษัทจัดอบรมเสริมทักษะให้แรงงาน เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินสนับสนุนตามตำแหน่ง / ทักษะของแรงงาน อาทิ (1) ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคเฉพาะทางอาวุโสจะได้รับ 2,000 หยวน / ราย และ (2) แรงงานอาวุโส                  และระดับรองลงมาจะได้รับ 1,000 หยวน / ราย 

8. สถาบันการศึกษาระดับสูง / บัณฑิตวิทยาลัย (High-level Graduates) สามารถยกเว้นการ “ทดสอบข้อเขียน” ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา

– ในกลุ่มวิชาที่มีความต้องการเร่งด่วน สามารถพิจารณายกเว้น “การทดสอบข้อเขียน” โดยอนุญาตให้สามารถใช้การประเมินโดยตรงได้ (Direct Appraisal)

9. เพิ่มหลักประกันที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร      

– หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนครซีอาน หากมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับเงินสนับสนุนที่พักอาศัยจากเดิม 100,000 หยวน / 5 ปี / ครอบครัว เป็น 150,000 หยวน / 5 ปี / ครอบครัว

10. ผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงการประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในนครซีอาน

– ยกเลิกการกำหนดอายุชาวต่างชาติ / นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศจีน และบุคลากรที่จบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่มาทำงานในนครซีอาน โดยชาวต่างชาติสามารถยื่นเอกสารขอ Work Permit ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.xahrss.gov.cn/fwdt/  

11. เร่งสร้างระบบอุดหนุน / สวัสดิการแก่บุคลากรชาวต่างชาติ

– บุคลากรชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในนครซีอาน ในสาขาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนและเงินสนับสนุนสูงสุด 600,000 หยวน / ปี

12. รางวัล “Xi’an Friendship Award” เพื่อสนับสนุนบุคลากรต่างชาติ

– ให้สิทธิบุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาชั้นนำ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนครซีอาน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “Xi’an Friendship Award” มูลค่ารางวัลละ 30,000 หยวน และรางวัล “Outstanding Xi’an Foreign Expert Award” มูลค่ารางวัลละ 10,000 หยวน

13. เร่งสร้างเวทีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

 

 

– จ้างผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา มารับตำแหน่ง “Xi’an Recruiting Ambassadors” และ “Campus Special Envoys เพื่อสร้างพันธมิตรทางการศึกษา โดยร่วมกับบุคลากรกลุ่ม High-level talent จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก จัดตั้ง “Leader Workstation” ร่วมกัน เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือของบุคลากรชั้นนำ    

มาตรการดังกล่าวมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ โดยสังเกตได้ว่ามีการกำหนดประเภทและศักยภาพของบุคลากรให้ชัดเจนมากขึ้น และมีมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจหรือ Start Up กลุ่มนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้นครซีอานเป็นแหล่งคลังปัญญาและ Innovative Talent Pool ที่สำคัญของประเทศ

นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลนครซีอานยังได้ผลักดันมาตรการผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการตั้งถิ่นฐาน เพื่อดึงดูดบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ (1) สิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดสูงสุดร้อยละ 20 ของราคาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับบุคลากรในกลุ่ม 特殊人才 (Special Talent) (2) การอุดหนุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบุคลากรกลุ่ม 高层次人才 (High-level Talent) (3) การจ้างงานคู่สมรสของบุคลากรกลุ่ม Special Talent และ (4) สิทธิพิเศษสำหรับการลงทะเบียนในสถานศึกษาของบุตรธิดา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดึงดูดบุคลากรจากกลุ่มประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม ที่รัฐบาลนครซีอานได้ผ่อนคลายข้อจำกัดอายุของบุคลากรต่างชาติ โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีจึงจะสามารถเข้ามาทำงานในนครซีอานได้ ส่วนผู้ที่จบปริญญาโทขึ้นไป ไม่มีการจำกัดอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลนครซีอานตั้งไว้ว่า ภายในปี 2561 ประชากรจะต้องมีไม่ต่ำกว่า15 ล้านคน (ปัจจุบัน 9 ล้านคน)

ทั้งนี้ แม้นโยบายการดึงดูดบุคลากรให้มาตั้งถิ่นฐานในนครซีอานจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก็มิได้มีเพียงนครซีอานเท่านั้นที่ประกาศใช้นโยบายดังกล่าว ปัจจุบัน หลายเมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีนล้วนแต่นิยมใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อดึงดูดบุคลากรเข้าสู่ท้องถิ่น แต่นครซีอานในฐานะ new first-tier city มีความได้เปรียบด้วยการเป็นเมืองที่มีจำนวนสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยมากเป็นลำดับ 3 ของประเทศ ส่งผลให้ตลาดแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี วิศวกรรมการบิน และการทหารมีจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในระยะยาวนครซีอานยังคงต้องเร่งพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับชีวิตความเป็นอยู่ที่เอื้อให้บริษัทหรือบุคลากรต่างชาติสนใจนครซีอานมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.edu.cn/jiao_shi_pin_dao/jiao_yu_ren_cai_zi_xun/201703/t20170306_1494825.shtml

2. http://www.chinanews.com/cj/2017/12-18/8403200.shtml

3. http://www.eeo.com.cn/2018/0421/327082.shtml

4. http://www.xinhuanet.com/city/2018-04/27/c_129860483.htm

5. http://www.xahrss.gov.cn/news/tzgg/17004.htm

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม