ท่าเรือชินโจวเป็นช่องทางนำเข้า“แร่โลหะ”แห่งใหม่ที่น่าจับตามอง

ชินโจว (Qinzhou City/钦州市) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีศักยภาพด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์แร่โลหะของเขตฯ กว่างซีจ้วง ปีที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์แร่โลหะสร้างสถิติใหม่ทะลุ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก

ในปี 2560 เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจวมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์แร่โลหะ รวม 421 ล็อต (+71.84%) คิดเป็นน้ำหนัก 112.10 ล้านตัน (+112.10%) รวมมูลค่าสินค้า 234.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+106.12%) อาทิ แร่แมงกานีส แร่โครเมียม แร่และหัวแร่ตะกั่ว แร่และหัวแร่สังกะสี แร่และหัวแร่ทองแดง

      สาเหตุที่การนำเข้าแร่โลหะเติบโตขึ้นมาจากบริบทที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจวเป็นท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายตู้สินค้า 10 ล้าน TEUs ดังนั้น ปริมาณตู้สินค้าจึงเทมายังเขตท่าเรือแห่งนี้ กอปรกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำพวกแร่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการนำเข้าจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

      นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานในเขตท่าเรือฯ มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการผนวกเส้นทางเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือรอบข้าง (ท่าเรือฝางเฉิงก่างและท่าเรือเป๋ยไห่) มาไว้ที่เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1เมษายน 2560 ทำให้ปริมาณตู้สินค้าที่ขนถ่ายผ่านเขตท่าเรือแห่งนี้เพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันเขตท่าเรือฯ มีเส้นทางเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ รวม 25 เส้นทาง โดยเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศครอบคลุมท่าเรือสำคัญในอาเซียนเขตท่าเรือฯ มีท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ11 ท่า สามารถรองรับการขนถ่ายได้ 42.256 ล้านตัน มีร่องน้ำ 1 แห่งที่สามารถรองรับเรือขนาด 1 แสนตัน บริเวณท่าเทียบเรือมีพื้นที่ลานสินค้ามากกว่า 3 แสน ตร.ม. และโกดังสินค้าทัณฑ์บน 2 หลังมีพื้นที่ลานสินค้าเกือบ 4 หมื่นตร.ม.

ปัญหาสินค้าน้ำหนักขาดเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้สำนักงาน CIQ ประจำเขตท่าเรือฯ ตรวจพบปัญหาสินค้าน้ำหนักขาดทั้งหมด 184 ล็อต คิดเป็นน้ำหนักที่ขาดรวม 3,921.95 ตัน รวมมูลค่าความเสียหาย 8.64 แสนดอลลาร์สหรัฐ

ในจำนวนข้างต้น เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักขาดเกิด 0.5% ของน้ำหนักที่ซื้อขายจริง จำนวน 123ล็อต รวมน้ำหนักที่ขาด 3,632.92 ตัน รวมมูลค่าความเสียหาย 8.012 แสนดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้าน้ำหนักขาดในบริบทที่มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น สำนักงาน CIQ ได้เร่งดำเนินมาตรการและกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพอย่างเข้มงวด มีการพัฒนางานชั่งตวงวัดที่ด่าน เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำและยุติธรรม มีการออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้รับสินค้าใช้เป็นหลักฐานการเรียกร้องค่าชดเชย และรักษาสิทธิความชอบธรรมตามกฎหมายของผู้รับสินค้า

ในทางกลับกัน BIC มีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเมื่อเจอปัญหาเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นมาฝากผู้นำเข้าไทย คือ

1.ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บหลักฐาน เช่นบริษัท Inspection ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมศุลกากรประจำท่าเรือ เพื่อทำการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองรายละเอียดของสินค้า(เจ้าปัญหา)

ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของสินค้าระหว่างการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า ณท่าเรือในประเทศไทย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่อยู่ประจำท่าเรือเพื่อออกบันทึกแสดงเป็นหลักฐานรายละเอียดสินค้าตามที่ปรากฏจริงซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินการขั้นต่อไปได้ เช่น การแจ้งความการยื่นฟ้องร้องศาล เป็นต้น

2.เร่งติดต่อคู่ค้าผ่านทุกช่องทางเพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีเพื่อไกล่เกลี่ยต่อรองพร้อมหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยยึดตามข้อตกลงใน “สัญญาทางการค้า”ที่ได้ทำร่วมกัน

ในกรณีที่ไม่เป็นผลหรือคู่ค้าหายตัวไป ผู้รับสินค้าต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมด (รวมถึงข้อ 1)  สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งความกับสถานีตำรวจไทย (และจีน)เพื่อลงบันทึกว่าสินค้าที่ได้รับมาเป็นไปตามเอกสารการตรวจสอบที่ปรากฏจริงและได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการค้า

3.ขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านการค้าของไทยในจีนกล่าวคือ สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง (http://www.thaicombj.org.cn) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอาจช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องตามแต่ละกรณี

ทั้งนี้ สคต.ส่วนใหญ่จะมีสำนักงานอยู่ประจำสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศโดยแบ่งเขตความรับผิดชอบตามแต่ละมณฑลในจีนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับเขตความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์http://www.thaitradechina.cn/en

4.พิจารณาจัดจ้างสำนักงานกฎหมายในจีนเพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่ค้าตลอดจนดำเนินเรื่องแจ้งความกับตำรวจจีนในพื้นที่หรือยื่นฟ้องต่อศาลท้องถิ่นต่อไป (ในกรณีที่ไม่สามารถยอมความกันได้)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสำนักงานกฏหมายในพื้นที่ได้โดยตรงที่ฝ่ายกฎหมายของสภาส่งเสริมการค้าและการลงทุนจีน (China Council for the Promotion of International Trade: CCPIT) ประจำท้องถิ่นนั้นๆหรือที่เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อสำนักงานกฏหมายในจีนที่มีบริการสำหรับธุรกิจต่างชาติhttp://www.lawtime.cn (เว็บไซต์ในหน้าย่อยคดีด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่รวบรวมรายชื่อทนายความด้านการค้าระหว่างประเทศโดยตรง)

ข้อแนะนำเพิ่มเติม.. เพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น ผู้ซื้ออาจ (1) พิจารณาจ้างบริษัทตรวจสอบสินค้า (Inspector) ก่อนบรรจุสินค้าลงตู้คอนเทนเนอร์และ (2) จัดทำสัญญาการค้าที่ระบุเงื่อนไขความรับผิดสำหรับกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

ลิงก์ข่าว

กว่างซีมีแนวโน้มนำเข้า ถั่วเหลืองพุ่งสูงขึ้น(08 ก.พ. 2561)

ผู้ส่งออกควรรู้ กว่างซีคุมเข้มนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์(05 ก.พ. 2561)

อานิสงส์ตลาดเหล็กฟื้นตัว กว่างซีนำเข้า แร่แมงกานีสอันดับ 2 ของจีน(08 ม.ค. 2561)

กว่างซีนำเข้าถ่านหินมากเป็น 1/10 ของจีน(15 พ.ค. 2560)

บริษัทบ้านปูพร้อมปั้น “ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ของกว่างซีเป็น Hub ถ่านหินชั้นนำ(15 มี.ค. 2560)

ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้า แร่เหล็กที่สำคัญของจีนตะวันตก(12 ม.ค. 2560)

จัดทำโดย: นางสาวพรทิพย์ปราบไกรสีห์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา:
www.gx.chinanews.com(中新社) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม