ด่านรถไฟผิงเสียงได้รับอนุมัติให้นำเข้าผลไม้แล้ว

ไฮไลท์

 • หากพูดถึงการส่งออกผลไม้ไปจีน คิดว่าผู้ค้าไทยต้องรู้จัก “อำเภอระดับเมืองผิงเสียง” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพราะเป็นที่ตั้งของด่านทางบกที่มีการนำเข้าผลไม้มากที่สุดของจีน โดย 1/4 ของผลไม้ที่จีนแผ่นดินใหญ่นำเข้าเป็นการนำเข้าผ่านด่านในเมืองผิงเสียง
 • ทราบหรือไม่ว่า… นอกจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานแล้ว ขณะนี้ เมืองผิงเสียงกำลังเร่งพัฒนาให้ “ด่านรถไฟผิงเสียง” เป็นด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งของกว่างซี เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่นานมานี้ ศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศอนุมัติการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์ตรวจกักกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในผลไม้นำเข้าที่ด่านรถไฟผิงเสียง เมื่อก่อสร้างพื้นที่ศูนย์ดังกล่าวแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับรองจากส่วนกลางแล้ว ด่านแห่งนี้จะสามารถนำเข้าผลไม้ได้อย่างเป็นทางการ (จากเวียดนาม)
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมของการเป็นด่านทางบกที่นำเข้าผลไม้จากประเทศที่สาม คือ ต้องเป็นด่านที่อยู่ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ยังไม่สามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศที่สามได้ (รวมถึงผลไม้ไทย)
 • อย่างไรก็ตาม คาดว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งผลักดันให้ด่านแห่งนี้สามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้ในอนาคตอันใกล้ และด่านรถไฟผิงเสียงจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทยและช่วยระบายความแออัดของรถบรรทุกที่ด่านโหย่วอี้กวานในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก

 

ผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศของประเทศผู้นำเข้า เมื่อปี 2552 ศุลกากรแห่งชาติจีน (อดีตคือสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน หรือ AQSIQ) ได้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด “สิทธิการนำเข้าเฉพาะด่าน” โดยด่านที่ได้รับอนุมัติจะต้องจัดตั้งศูนย์ตรวจกักกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในผลไม้นำเข้าที่ได้มาตรฐานและต้องผ่านการตรวจรับรองจากส่วนกลางแล้วเท่านั้น จึงสามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้

หากพูดถึงการส่งออกผลไม้ไปจีน คิดว่าผู้ค้าไทยต้องรู้จัก “อำเภอระดับเมืองผิงเสียง” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพราะเป็นที่ตั้งของด่านทางบกที่มีการนำเข้าผลไม้มากที่สุดของจีน โดย 1/4 ของผลไม้ที่จีนแผ่นดินใหญ่นำเข้าเป็นการนำเข้าผ่านด่านในเมืองผิงเสียง จนผู้ค้าผลไม้ในจีนยกให้เป็น “เมืองแห่งผลไม้จีน-อาเซียน” โดยเฉพาะ “ด่านโหย่วอี้กวาน” (Youyiguan Border/友谊关口岸) ด่านนำเข้าผลไม้แห่งสำคัญที่ผู้ค้าใช้ในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน

ท่านทราบหรือไม่ว่า… นอกจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานแล้ว ด้วยที่ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อศักยภาพของด่านในการรองรับปริมาณรถบรรทุกและบริการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าผลไม้กับต่างประเทศและความสดใหม่ของผลไม้นำเข้า เมืองผิงเสียงจึงได้หยิบยกประเด็นการพัฒนา “ด่านรถไฟผิงเสียง” เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งและยกระดับประสิทธิภาพงานขนส่งและบริการด้านพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อำเภอระดับเมืองผิงเสียงเป็นเพียงเมืองเดียวของจีนที่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมกับอาเซียน นอกจากสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป การที่เมืองผิงเสียงเป็น “ด่านการค้าผลไม้” ที่สำคัญของกว่างซีและจีน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของกว่างซีจึงเร่งผลักดันให้ “ด่านรถไฟผิงเสียง” เป็นด่านที่ได้รับสิทธิการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ โดยได้เร่งปรับปรุงและยกระดับด่านรถไฟผิงเสียงเพื่อรองรับการเป็น “ด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟ” เป็นแห่งแรกของจีน

      แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของอำเภอระดับเมืองผิงเสียง มีดังนี้

 • 1 กันยายน 2559 เริ่มงานก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ด่านรถไฟผิงเสียง ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีรถไฟผิงเสียง (สถานีเดิมที่ใช้สำหรับผู้โดยสารข้ามแดน) เพื่อรองรับการขนส่งและตรวจปล่อยสินค้าทางรถไฟ และรองรับการเป็น “ด่านการนำเข้าผลไม้” ในอนาคต
 • 28 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จีน-เวียดนามเที่ยวปฐมฤกษ์ หลังจากนั้นเป็นการให้บริการแบบชั่วคราว
 • 15 มีนาคม 2561 เปิดให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบเที่ยวประจำอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป
 • 24 สิงหาคม 2561 การสร้างประแจสับรางรถไฟ เพื่อแยกขบวนรถไฟขนส่งสินค้าออกจากรถไฟขนส่งผู้โดยสาร
 • 26 พฤศจิกายน 2561 เริ่มใช้งานคลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ และอาคารตรวจสำแดงสินค้า ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถรองรับงานขนส่งและตรวจปล่อยสินค้าได้สูงขึ้น

      ข้อได้เปรียบของเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ช่วงเส้นทางเมืองผิงเสียงกรุงฮานอย(เวียดนาม) มีดังนี้

 • เป็นโมเดลการขนส่งแบบ Door to Door จากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทาง โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้า ช่วยประหยัดต้นทุนเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงาน และหลีกเลี่ยงความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนย้าย
 • มีศักยภาพรองรับงานขนส่งได้ในปริมาณที่มากกว่ารถบรรทุกเป็นอย่างมาก และสามารถใช้เป็นเส้นทางกระจายสินค้าไปสู่พื้นที่ตอนในทั่วประเทศจีน เพราะโครงข่ายเส้นทางรถไฟผิงเสียงสามารถเชื่อมต่อกับ 9 เส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศจีนได้
 • สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเส้นทางรถไฟข้ามทวีปจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) ซึ่งเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างอาเซียน-จีน-ยุโรปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว(กว่าทางเรือ) ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ปกติและตู้คอนเทนเนอร์เย็น (Reefer)

นายหลี่ หนิงซิน (Li Ningxin/李宁新) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท CRCT สาขาหนานหนิง (中铁集装箱南宁分公司) ผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากด่านรถไฟผิงเสียงได้รับอนุมัติการนำเข้าผลไม้แล้ว บริษัทฯ จะมีโอกาสขยายเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ (นครหนานหนิง-กรุงฮานอย) ลงไปถึงนครโฮจิมินห์ โดยแผนงานระยะสั้น คาดว่าจะมีบริการรถไฟสัปดาห์ละ 2 เที่ยว ส่วนในระยะยาว จะให้บริการวันละ 1 เที่ยวทุกวัน

ตามที่กล่าวข้างต้นว่า การเป็นด่านนำเข้าผลไม้ในประเทศจีนนั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับอนุญาตการนำเข้าเฉพาะด่านและผ่านการตรวจรับรองด้านระบบกักกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการเป็นด่านทางบกที่จะนำเข้าผลไม้จากประเทศที่สามว่าจะต้องเป็นด่านที่อยู่ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

โดยที่รถไฟผิงเสียงได้รับอนุมัติการนำเข้าผลไม้แล้ว และไม่นานมานี้ ศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศอนุมัติการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์ตรวจกักกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในผลไม้นำเข้าที่ด่านรถไฟผิงเสียง ประกอบด้วยเขตบริการนำเข้า เขตปฏิบัติการตรวจสินค้า เขตกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และเขตปฏิบัติการสกัดกั้นโรคและแมลงศัตรูพืช

ทั้งนี้ หลังการก่อสร้างพื้นที่ศูนย์กักกันโรคพืชฯ แล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับรองจากส่วนกลางแล้ว ด่านแห่งนี้จะสามารถนำเข้าผลไม้ได้อย่างเป็นทางการ (จากเวียดนาม) แต่ยังติดเงื่อนไขเรื่องพิธีสารฯ ทำให้ยังไม่สามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศที่สามได้ (รวมถึงผลไม้ไทย)

อย่างไรก็ตาม คาดว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งผลักดันให้ด่านแห่งนี้สามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้ในอนาคตอันใกล้ เช่นเดียวกับด่านตงซิงที่ตั้งอยู่ตรงข้ามจังหวัดม๊องก๋าย (Mong Cai) ของเวียดนามที่กำลังเร่งผลักดันเรื่องพิธีสารดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยอยู่ในขณะนี้ ด่านรถไฟผิงเสียงจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทยคุณภาพเพื่อช่วยระบายความแออัดของรถบรรทุกที่ด่านโหย่วอี้กวานในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ http://k.sina.com.cn (新浪网)
       เว็บไซต์ www.pxftz.gov.cn (广西凭祥综合保税区)
      เว็บไซต์ www.chongzuo.gov.cn (广西崇左市人民政府网)
ภาพประกอบ http://k.sina.com.cn (新浪网)

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม