ดูโครงสร้างประชากรชาวกว่างซี คุณเห็นโอกาสอะไร?

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ/ดินแดนนั้นๆ สำหรับภาคธุรกิจ โครงสร้างประชากรเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนได้เช่นกัน

เมื่อไม่นานมานี้ กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วงได้เปิดเผยผลการสำรวจสำมะโนประชากรของมณฑล ประจำปี 2559

บีไอซี พบข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในเขตฯ กว่างซีจ้วงดังนี้1. ชาวกว่างซีนิยมออกไปทำงานต่างมณฑล ทำให้ตัวเลขประชากรที่อาศัยอยู่ประจำมีจำนวนน้อยกว่าประชากรตามสำมะโนครัว

Ø  ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำมีจำนวน 48.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.2 แสนคน หรือราว 0.9% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 0.3 จุด)

Ø  ประชากรตามสำมะโนครัวมีจำนวน 55.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.08 แสนคน หรือราว 1.1% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของประชากรทั้งประเทศ

Ø  ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นจาก 195 คนต่อตารางกิโลเมตรในปี 2553 มาอยู่ที่ 204 คนต่อตารางกิโลเมตร (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ 60 คนต่อตารางกิโลเมตร) ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของประเทศจีน

Ø  นครหนานหนิง(เมืองเอกของมณฑล) มีประชากรมากกว่า 7 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของมณฑลทั้งในแง่จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประจำและประชากรตามสำมะโนครัว2. เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่สูงในประเทศจีน แม้ว่าอัตราการเกิดจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่เด็กเกิดใหม่ยังมีจำนวนมาก โดยมีปัจจัยสำคัญ ดังนี้

Ø  สตรีที่อยู่ในวัยมีบุตรมีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้อัตราการเกิดลดต่ำลง

Ø  นโยบายลูกคนที่สองต่อการเพิ่มอัตราการเกิดยังต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล

      อย่างไรก็ดี นโยบายพิเศษด้านการมีบุตรของชนชาติส่วนน้อย นโยบายผ่อนคลายการมีบุตรคนที่สองสำหรับคู่สมรสที่เป็นลูกคนเดียวทั้งสองฝ่าย และนโยบายลูกคนที่สอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การมีบุตรคนที่สองหรือมากกว่าสองคนมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น3. ชาวชนบทมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระดับความเป็นเมือง(Urbanization) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

Ø  ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำในเขตเมืองมีจำนวน 23.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.9 แสนคน หรือราว 3.1%

Ø  ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำในเขตชนบทมีจำนวน 25.12 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.7 แสนคน หรือลดลงราว 1.1%

Ø  สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเท่ากับ 48.1% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 9.27)

Ø  นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว และเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวชนบทเข้าสู่ตัวเมือง4. ประชากรเพศชายกับเพศหญิงมีทิศทางความสมดุลกันมากขึ้น

Ø  ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำเพศชายมีจำนวน 25.12 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 51.9% และเพศหญิงมีจำนวน 23.25 ล้านคน มีสัดส่วน 48.1% โดยสัดส่วนของประชากรเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 108.01 ต่อ 100 (ปี 2553 อยู่ที่ 108.26)

Ø  ประชากรตามสำมะโนครัวเพศชายมีจำนวน 29.42 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 52.7% และเพศหญิงมีจำนวน 26.36 ล้านคน มีสัดส่วน 47.3%5.เขตฯ กว่างซีจ้วงกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผู้สูงอายุวัยเกิน 60 ปีมีจำนวน 7.16 ล้านคน คิดเป็น 14.8% ของประชากรทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุวัยเกิน 65 ปีจำนวน 4.81 ล้านคน คิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด

 

บทสรุป

บีไอซีเห็นว่า การศึกษาโครงสร้างประชากรในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ภาคธุรกิจสามารถนำมาใช้ประเมินความเหมาะสมของธุรกิจและแนวโน้มความอยู่รอดของธุรกิจในพื้นที่ที่จะออกไปลงทุน  ยกตัวอย่างเช่นในเขตฯ กว่างซีจ้วง (รวมทั้งประเทศจีน) การผ่อนคลายนโยบายการมีบุตรกับการเข้าสู่ยุคเบบี้บูมและการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และสร้างช่องทางการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้สำหรับแม่และเด็ก/ของใช้สำหรับผู้สูงอายุอาทิ ขวดนม ผ้าอ้อม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรม อาทิ โรงเรียน สถาบันเสริมทักษะในสาขาต่างๆ สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กและคนชราสถานบริการดูแลแม่และเด็กหลังคลอด แม่บ้านและพี่เลี้ยง ธุรกิจด้านสุขภาพอนามัยอาทินมผง โรงพยาบาล เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบำรุงสุขภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ธุรกิจบริการคุณแม่ อยู่ไฟกำลัง บูมในตลาดจีน (25 เม.ย. 2559)

สังคมสูงวัยโอกาสธุรกิจโรงพยาบาล(ไทย)ในกว่างซี (19 เม.ย. 2559)

นครหนานหนิงเข้ายุค Baby Boom ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจแม่และเด็กรับทรัพย์ (09 มี.ค. 2559)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม