ซีอานเปิดตัวองค์กรรับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ แห่งแรกในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

ซีอานเปิดตัวองค์กรรับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ แห่งแรกในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

ศูนย์วิจัยเคมีและทดสอบวัตถุอันตรายนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Center) ร่วมกับกลุ่มสนามบินจีนตะวันตก (Western Airport Group) และ บ. Anda Shun (ADS) International Logistics จัดตั้งศูนย์รับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ ณ สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางเป็นแห่งแรกในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศของนครซีอานจะต้องส่งไปตรวจเพื่อได้รับการรับรองจากหน่วยงานในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ หรือนครกว่างโจว ทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ส่งผลให้วิสาหกิจผู้ผลิตท้องถิ่นแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้าได้ลำบาก

ตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งสินค้าของกรมการบินพลเรือนแห่งชาติ ระบุว่า สินค้าอันตรายที่ต้องขอรับใบรับรองเพื่อการขนส่งทางอากาศยานฉบับปี 2562 มีมากถึง 3,468 รายการ โดยจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสินค้าอันตรายที่พบได้ทั่วไปจากการขนส่งทางอากาศยาน สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดการจัดเรียงลำดับหมายเลขและลำดับตามมาตรฐาน UN number มีจำนวน 3,185 รายการ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสินค้าอันตรายต้องห้ามจากการขนส่งทางอากาศยานทั่วไป แต่สามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการขนส่งทางอากาศยานเป็นรายครั้งได้ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มวัตถุที่ก่อให้เกิดความร้อนจากแบตเตอรี่ และกลุ่มสารเคมีที่เป็นกรดรวมไปถึงถ่านโค้กและสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ โดยไม่มีรหัสหมายเลข UN number

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสินค้าอันตรายที่ห้ามทำการขนส่งทางอากาศยานทั่วไปไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวน 281 รายการ ไม่มีรหัสหมายเลข UN number โดยจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อวัตถุหรือสินค้าในการจัดอันดับรายการแทน

ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเริ่มให้บริการตรวจสอบและรับรองวัตถุอันตราย โดยลูกค้าสามารถนำส่งตัวอย่างสินค้าให้แก่ศูนย์ฯ โดยมีค่าบริการต่อการตรวจสอบและออกใบรับรองเบื้องต้น ดังนี้

ส่งตัวอย่างสินค้า 2 วันทำการ ราคา 500 หยวน รับสินค้าและใบรับรอง
1 วันทำการ ราคา 600 หยวน
ภายใน  6-24 ชั่วโมง ราคา 700 หยวน

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังสามารถให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าโดยตรงหรือผ่านการมอบอำนาจผ่านช่องทางออนไลน์ www.wt.ghs.cn/webentrust/login.aspx ได้อีกด้วย ทำให้การรับรองเอกสารสะดวกรวดเร็ว การขนส่งสินค้าทางอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/201901/t20190108_193975.html
  2. http://www.xashangwang.com/html/2019/shizhengyaowen_0716/128320.html
  3. ตารางรายการวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ ประจำปี 2562 ออกโดยกรมการบินพลเรือนแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการขนส่งวัตถุอันตรายข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรมการบินพลเรือนแห่งชาติยังได้ระบุวัตถุอันตราย 9 ประเภทที่ห้ามมิให้ผู้โดยสารหรือกลุ่มผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยาน ได้แก่ (1) วัตถุระเบิดและอาจก่อให้เกิดการระเบิด (2) ก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ (3) ของเหลวไวไฟ (4) วัสดุของแข็งที่ไวไฟและวัสดุของแข็งที่ปล่อยก๊าซไวไฟ (5) สารอนุมูลอิสระและอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (6) สารพิษและสารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ (7) สารกัมมันตภาพรังสี (8) สารกัดกร่อน (9) วัตถุแม่เหล็ก และสารอันตรายเบ็ดเตล็ดที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม