“ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนาน” การขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์แห่งการประหยัดพลังงานมณฑลกวางตุ้งประจำปี 2552

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนพลังงาน เป็นผลทำให้มนุษย์เราต้องหันกลับมาใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ภายในประเทศไทยที่มีการรณรงค์ให้คนหันมารักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันประหยัดพลังงาน ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนก็ได้รณรงค์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่นกัน มณฑลกวางตุ้งถือเป็นมณฑลที่มีประชากรและ GDP มากที่สุดในประเทศจีน (สถิติปี พ.ศ. 2551) มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น แม้จะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงใด แต่มณฑลกวางตุ้งก็ไม่ได้ละเลยเรื่องการประหยัดพลังงาน

โดยในปี พ.ศ. 2552 มณฑลกวางตุ้งได้มีการจัดงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเผยแพร่การประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งประจำปี พ.ศ. 2552” ขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-20 มิ.ย. 52 โดยกิจกรรมในช่วงดังกล่าวมีดังนี้

1. หัวข้อกิจกรรมและระยะเวลา

1.1 หัวข้อกิจกรรมประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งในปี พ.ศ. 2552 คือ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้จ่ายที่จำเป็น

1.2 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 14-20 มิ.ย. 52

2. วัตถุประสงค์

2.1 การดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีของมณฑลกวางตุ้งฉบับที่ 11 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553) โดยเนื้อหาของการดำเนินนโยบายการประหยัดพลังของมณฑลกวางตุ้งในส่วนของปี พ.ศ. 2552 คือ ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งมณฑล และรักษาระดับการประหยัดพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น

2.2 ส่งเสริมให้คนกวางตุ้งใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และประหยัดพลังงาน)

2.3 รณรงค์ให้คนกวางตุ้งเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน

2.4 เผยแพร่การสร้างแนวความคิดใหม่ของนโยบาย การพัฒนาวิทยาศาสตร์ คิดก่อนทำก่อน

2.5 ส่งเสริมหัวข้อกิจกรรมการประหยัดพลังงานของปี พ.ศ. 2552 คือ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้จ่ายที่จำเป็นจำนวน 9 ข้อ ดังนี้

2.5.1 กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ แผนการประหยัดพลังงานของฉันในการประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 52 จนถึงปลายเดือน มิ.ย. 52 ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ชื่อดังของมณฑลกวางตุ้ง 3 แห่งได้แก่ www.news.southcn.com,www.ycwb.com และ www.gzdaily.dayoo.com

2.5.2 การส่งข้อความสั้นประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานผ่านทางโทรศัพท์มือมือของบริษัท China Mobile และบริษัท China Unicom มณฑลกวางตุ้งแก่ผู้ใช้บริการของทั้ง 2 เครือข่ายในวันที่ 13-14 มิ.ย. 52

2.5.3 จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลในหัวข้อ การประหยัดพลังงานผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อดัง 3 ฉบับได้แก่ นสพ. หนานฟังรื่อเป้า
(南方日报)นสพ. หยางเฉิงหว่านเป้า(羊城晚报)นสพ. กวางโจวรื่อเป้า (广州日报)ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิ.ย. 52

2.5.4 การประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 2 แห่ง ได้แก่ ช่องกวางตุ้ง และช่องหนานฟัง ตั้งแต่วันที่ 5-20 มิ.ย. 52

2.5.5 การรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท โดยเริ่มจากเขตชุมชนหนานกว๋อฮวาหยวน (
南国花园社区) นครกวางโจวเป็นชุมชนแรกในการดำเนินการแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการแยกขยะ การติดตั้งและแจกถังขยะแยกประเภทให้คนในชุนชน

2.5.6 การจัดสัมมนาในหัวข้อ ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างคุณภาพสูงในวันที่ 9 มิ.ย. 52 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติผาโจวนครกวางโจว

2.5.7 จัดงานนิทรรศการ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและอุปกรณ์การประหยัดพลังงานนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2552” ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย. 52 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติผาโจวนครกวางโจว

2.5.8 จัดกิจกรรมวันเรียนรู้เชิงปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ตามนโยบาย การดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังของประชาชนทั้งมณฑลกวางตุ้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 52 เช่น

การทำตารางการประหยัดพลังงานประจำวันของแต่ละบุคคล เพื่อตรวจสอบการประหยัดพลังงานของตนเอง

ลดการขับรถ โดยการใช้บริการรถโดยสาร หรือการใช้จักรยานแทนการขับรถยนต์

ลดการใช้ลิฟท์ โดยการให้บริการลิฟท์ตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป หากต่ำการชั้น 5 ให้เดินขึ้นบันไดแทน

ลดเปิดแอร์ โดยเปิดแอร์ในบริเวณที่จำเป็น และปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

ลดการเปิดไฟ ใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน และเปิดใช้ไฟในบริเวณที่จำเป็น เท่านั้น

ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ้ง ถ่ายเอกสารและพิมพ์งานโดยใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น

2.5.9 จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท
Sinopec รณรงค์การประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน หรือก๊าซธรรมชาติแทน

โดยในวันที่ 14 มิ.ย. 52 มณฑลกวางตุ้งมีพิธีเปิดงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเผยแพร่การประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งประจำปี พ.ศ. 2552” ขึ้น ณ สนามกีฬาเมืองมหาวิทยาลัยนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง

รูปที่ 1-2 พิธีเปิดงาน“การขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเผยแพร่การประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งประจำปี พ.ศ. 2552”

โดยมีนายหลิน อิง รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้นำจากหน่วยงานรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง คณะกงสุลและผู้แทนคณะกงสุลในนครกวางโจว หน่วยงานส่งเสริมการประหยัดพลังงาน บริษัทและธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนและนักศึกษาในนครกวางโจวกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงาน

รูปที่ 3-4 บรรยากาศนิทรรศการผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

ในพิธีเปิดงานฯ นายหลิน อิง รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในมณฑลกวางตุ้ง ว่าในปี พ.ศ. 2552 ถือเป็นปีแห่งการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีของมณฑลกวางตุ้งฉบับที่ 11 (十一五) เพื่อผลักดันการประหยัดพลังงานตามแผนพัฒนาฯ ให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

รูปที่ 5 ตู้เย็นประหยัดพลังงานของบริษัทโตชิบา

รูปที่ 6-7 รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทนน้ำมัน

โดยหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งดำเนินนโยบายการประหยัดพลังงานตามมาตรการของคณะรัฐมนตรีและพรรคคอมมิวนิสต์ในการพัฒนาการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัย ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ ตลอดจนผลักดันการดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้การพัฒนาการประหยัดพลังงานในมณฑลกวางตุ้งเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเด่นชัด

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2551 ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการก่อให้เกิดมูลค่า GDP ทั้งมณฑลกวางตุ้งรวม 3 ปีลดลงถึง 60.7% บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาฯ ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 60% ขึ้นไป

ปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งมีการพัฒนาเศรษฐกิจตาม โครงร่างการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียงที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง โดยผลักดันให้มณฑลกวางตุ้งเป็นแม่แบบในการสร้างสังคมประหยัดพลังงานและสังคมสีเขียว (มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม) โดยมีการเสนอเป้าหมายและมาตรการในการประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่

ทุกพื้นที่ และทุกหน่วยงานในมณฑลกวางตุ้งจะต้องช่วยกันดำเนินนโยบายและมาตรการในการประหยัดพลังงาน การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานของมณฑล การดำเนินการประหยัดพลังงานกับการพัฒนาอย่างทุกวิธี และดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งอย่างจริงจัง

โดยการจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงาน กว่า 50% เป็บบริษัทและองค์กรของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นประเทศแม่แบบในการประหยัดพลังงาน และธุรกิจอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานส่วนใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งส่วนมากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟ หลังคาโซล่าเซลล์ เป็นต้น

นโยบายการประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้ง อาจเป็นตัวอย่างในการนำไปปรับใช้ในการรณรณรงค์ประพลังงานในประเทศไทย เพื่อให้การพัฒนาเสรษฐกิจ สังคม และประเทศเดินหน้าไปพร้อมกันสภาพแวดล้อมที่ดี เช่นกัน

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามคอลัมน์ ซอกแซกกวางตุ้ง-ไห่หนานได้ทุกวันพุธ ถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือติชม หรืออยากให้เราซอกแซกเรื่องใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail: [email protected] และ [email protected]

โดย: เสี่ยวจู

วันพุธที่ 17 มิ.ย.2552

แหล่งข้อมูล: จากการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเผยแพร่การประหยัดพลังงานของมณฑลกวางตุ้งประจำปี พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 52 ณ สนามกีฬาเมืองมหาวิทยาลัยนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง และ www.sina.com


ภาพถ่าย: นายเจตนา เหล่ารักวงศ์

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม