จีนไฟเขียว เมืองเป่าจีเป็นศูนย์สาธิตโครงการดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานระดับประเทศแห่งแรกของมณฑลส่านซี

ในปี 2560 ประเทศจีนมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากถึง 230 ล้านคน หรือร้อยละ 17.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และผู้สูงอายุได้กลายเป็นประชากรที่มีสัดส่วนการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามทฤษฎีสากลแล้ว หากประเทศใดมีประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าได้เข้าสู่สังคม  ผู้อายุโดยสมบูรณ์แล้ว       

เมื่อปี 2558 หลังจากที่คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติ (National Health and Family Planning Commission of China: NHFPC) ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (养老照护试点项目) ณ เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลมณฑลส่านซีและรัฐบาลเมืองเป่าจี ผลจากการดำเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด คณะทำงานและตรวจสอบจาก NHFPC ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลพร้อมอนุมัติให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองเป่าจี เป็นศูนย์สาธิตที่รวมธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานระดับประเทศแห่งแรกของมณฑล เน้นกลุ่ม (1) ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ (2) ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง (3) ไร้ความสามารถ และ (4) พิการหรือได้รับผลกระทบจากการวางแผนครอบครัว โดยให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ประเภทการบริการ

รูปแบบการให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินการและค่าใช้จ่าย

1. การสนับสนุนจากส่วนกลาง (Centralized Supply Model)

ให้บริการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาจากการวางแผนครอบครัว เช่น ครอบครัวเดี่ยว ไร้ญาติพี่น้อง

ผู้สูงอายุต้องย้ายมาพักอาศัยที่บ้านพักคนชราสังกัดรัฐบาล โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการดูแลทั้งหมด ทั้งนี้ การยื่นขออนุมัติใช้เวลาค่อนข้างนาน

2. การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Visiting Services)

ให้บริการจัดเตรียมอาหารที่ตรงตามความต้องการของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ การอาบน้ำ และการทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

ให้บริการโดยบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐจะสุ่มตรวจมาตรฐานการให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพโดยผู้สูงอายุหรือครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

3. การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บุตรหลาน ทำงานต่างถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชนบท (Rural Family Planning Service)

ให้บริการที่ปรึกษาสุขภาพจิตและกิจกรรมคลายเหงา

รัฐบาลมณฑลส่านซีสนับสนุนงบประมาณ และอยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนการก่อตั้ง “互助幸福院Mutual Welfare Home เพื่อรองรับผู้สูงอายุในชนบทที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

4. การให้บริการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะตอนกลางวัน (Day Care Service)

ให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมือง อาทิ การจัดส่งอาหาร กิจกรรมสร้างความบันเทิง ชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมฟิตเนสเสริมสร้างสุขภาพ

ให้บริการโดยบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐจะสุ่มตรวจมาตรฐานการให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพ โดยผู้สูงอายุหรือครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รัฐบาลมณฑลส่านซีเล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองเป่าจีในการเป็นศูนย์รวมการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเมืองเป่าจีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครซีอาน ซึ่งมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาไท่ไป๋ (太白山) และได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีนในด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ “National Civilized City (全国文明城市)” “China Excellent Tourism City (中国优秀旅游城市)” “National Forest City (国家森林城市)” “National Ecological Garden City (国家生态园林城市)” และ “China Habitat Environment Award (中国人居环境奖)” ปัจจุบัน เมืองเป่าจีมีพื้นที่เป้าหมายสำหรับการขยายโอกาสในธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุที่ อ. หล่ง (陇县) อ. เชียนหยาง (千阳县) เขตเว่ยปิน (渭滨区) เขตเฉินชาง (陈仓区) เขตจินไถ (金台区) ซึ่งเริ่มมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราเปิดให้บริการแล้ว ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นโดยมีบุคคลากรในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล อีกทั้งผู้สูงอายุไม่ต้องย้ายไปอยู่ในศูนย์ดูแลหรือสถานพยาบาลที่ไกลจากบ้าน สามารถอาศัยอยู่ในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยได้

ทั้งนี้ สถิติจาก สนง. กิจการพลเรือนมณฑลส่านซีในปี 2559 ระบุว่า มณฑลส่านซีมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 6.14 ล้านคน (ร้อยละ 16.1 ของจำนวนประชากรทั้งมณฑล) ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีราว 3.95 ล้านคน (ร้อยละ 10.36 ของจำนวนประชากรทั้งมณฑล) และคาดการณ์ว่าในปี 2563 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 6.9 ล้านคน การเติบโตของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในมณฑลส่านซีจึงมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สนง. กิจการพลเรือนมณฑลส่านซียังระบุว่า ปัจจุบัน (สถิติถึง 18 มิ.ย. 2561) มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากถึง 8,821 รายการ แบ่งเป็นองค์กรดูแลบำเน็จบำนาญและผู้สูงอายุโดยรัฐบาล 558 แห่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน 257 แห่ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวัน (Day Care) 583 แห่ง และศูนย์ 互助幸福院 (Mutual Welfare Home) 7,423 แห่ง แต่ยังไม่มีกลไกหรือมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามารองรับหรือพัฒนาการบริการซึ่งการได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับประเทศในครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลเมืองเป่าจีเร่งผลักดันการจัดตั้งสถาบันการแพทย์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (医养集合的养老机构) ต่อจากนครซีอาน เมืองถงชวน และเมืองอันคัง ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นเมืองนำร่องการจัดตั้งสถาบันการแพทย์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (医养集合的养老机构) ของมณฑลส่านซีแล้ว

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุมักดำเนินการควบคู่ไปกับธุรกิจการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยต่างแข่งขันในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สอดรับกับรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการรับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงธุรกิจการรักษาพยาบาลของไทยได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับแนวหน้าของเอเชีย แม้มณฑลส่านซีจะไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นมณฑลที่วิสาหกิจต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลได้ 100 % (ปัจจุบันมีเพียง 7 มณฑลที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน) แต่วิสาหกิจไทยก็อาจพิจารณาใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ อาทิ การเดินทางไปพักผ่อนในประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกาย บำบัดอาการจากโรคภัยไข้เจ็บ การตรวจเช็คร่างกายประจำปี การชะลอวัย และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้/อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น   

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.hexieshaanxi.com/2018/06/03/31938.html

2. http://www.shaanxi.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=166&cat_id=14945&info_id=83845

3. http://www.moh.gov.cn/jtfzs/s7873/201508/542f8b2221ca465d88816d3919f765c8.shtml

4. http://city.shenchuang.com/city/20171207/709066.shtml?_t=t

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. Medical Mall แห่งแรกของ Greater Bay Area มิติใหม่แห่งวงการแพทย์

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม