- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

จีนประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ 20 มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการขยายการเปิดประเทศ

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการเพิ่มอำนวยความสะดวกในการลงทุน

ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ นายหวัง โซ่วเหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า การออกมาตรการฯ ครั้งนี้นับเป็นการออกนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติครั้งที่ 4 ของจีนในรอบ 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมา จีนได้มีนโยบายปรับลด negative list ออก Foreign Investment Law ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 และประกาศมาตรการเกี่ยวกับการปรับสิ่งแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น (Regulation on Optimizing Business Environment) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการลงทุนที่มีความยุติธรรมและความโปร่งใสให้แก่นักลงทุนต่างชาติ

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย์จีนชี้ว่า เดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 ต่างชาติลงทุนในจีนมีมูลค่า 100,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะต่างชาติลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงในจีนคิดเป็นร้อยละ 30 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ตามรายงานข่าวของนิตยสารด้านธุรกิจ Caixin ที่ผ่านมามีบริษัทจีนและบริษัททุนต่างชาติในจีนต้องย้ายภาคการผลิตออกจากจีนและไปอยู่ที่ประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า (เช่น เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เป็นต้น) อันเป็นผลจาก (1) ต้นทุนแรงงานและต้นทุนที่ดินในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ (2) จีนปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูง ธุรกิจบริการและการบริโภค (3) กฎระเบียบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนมีความเข้มงวดมากขึ้น และ (4) ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ เป็นต้น

การประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวสะท้อนว่า รัฐบาลจีนได้พยายามแก้ไขปัญหาและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของนักลงทุนต่างชาติหลายประการ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ อาจยังมีความท้าทายว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่ประกาศมากน้อยเพียงใด หากมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นนี้เกิดผลจริงตามที่ประกาศไว้ก็น่าจะส่งผลเชิงบวกในระยะยาว รวมทั้งช่วยส่งเสริมธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนอยู่แล้วและธุรกิจไทยที่มีศักยภาพซึ่งต้องการจะไปลงทุนในจีนในอนาคต

 

 

 

แหล่งข้อมูล:
国务院关于进一步做好利用外资工作的意见
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-11/07/content_5449754.htm
锐财经:中国再推“稳外资20条”
http://finance.people.com.cn/n1/2019/1030/c1004-31427653.html