จีนประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ 20 มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการขยายการเปิดประเทศ

 • ปรับลดรายการข้อจำกัดและข้อห้ามสำหรับต่างชาติลงทุนในจีน (negative list) และยกเลิกมาตรการจำกัดทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน negative list
 •  เร่งเปิดภาคการเงินให้ต่างชาติลงทุน โดยจะยกเลิกข้อจำกัดด้านขอบเขตการประกอบธุรกิจการเงินและปริมาณสินทรัพย์เพื่อเปิดสาขาธนาคารในจีนของธนาคารทุนต่างชาติ
 • ปรับปรุงนโยบายให้รถยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตโดยบริษัททุนต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดอย่าง เท่าเทียมกันกับบริษัทจีน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้เป็นธรรม โดยห้ามกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับบริษัททุนต่างชาติในการรับรองสินค้าหรือการรับรองคุณสมบัติของบริษัท

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

 • ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงมากยิ่งขึ้น
 • ยกระดับการพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีในจีน โดยจะมอบอำนาจในการอนุมัติการลงทุนให้หน่วยงานระดับมณฑลมากยิ่งขึ้น
 • ยกระดับคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาติ รวมทั้งจัดตั้งเขตสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน
 • สนับสนุนการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรมการดึงดูดการลงทุนที่ต่างประเทศ

ด้านการเพิ่มอำนวยความสะดวกในการลงทุน

 • ลดต้นทุนในการใช้เงินทุนข้ามพรมแดน โดยสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติให้ใช้เงินหยวนในการชำระเงินข้ามพรมแดน รวมทั้งสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติเลือกรูปแบบกู้ยืมเงินทุนด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
 • เพิ่มความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน เช่น ปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของชาวต่างชาติ และสำหรับชาวต่างชาติที่เคยขอ work permit ติดต่อกันสองครั้งแล้ว ในการขอ work permit ครั้งที่สามจะได้รับ work permit ที่มีอายุ 5 ปี
 • ลดขั้นตอนการขออนุมัติใช้ที่ดินสำหรับโครงการของนักลงทุนต่างชาติ

ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ

 • จีนจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Law: FIL) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งจัดทำกฎระเบียบอย่างละเอียดที่ใช้ควบคู่กับ Foreign Investment Law คาดว่าจะออกภายในสิ้นปี 2562
 • ห้ามหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นปรับเปลี่ยนขอบเขต ขั้นตอน และมาตรฐานในการขออนุมัติต่าง ๆ ของนักลงทุนต่างชาติ
 • ห้ามหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐจีนบังคับให้นักลงทุนต่างชาติหรือบริษัททุนต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • จัดตั้งกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการลงโทษร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สำหรับบริษัทที่กระทำผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริษัททุนต่างชาติสามารถเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทจีน และสนับสนุนบริษัททุนต่างชาติเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของจีน เช่น มาตรฐานด้านอุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และยา เป็นต้น
 • ในการจัดทำและประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ ๆ ของหน่วยงานและพื้นที่ต่าง ๆ ของจีน ควรให้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อบริษัททุนต่างชาติจะได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ ๆ

ทั้งนี้ นายหวัง โซ่วเหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า การออกมาตรการฯ ครั้งนี้นับเป็นการออกนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติครั้งที่ 4 ของจีนในรอบ 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมา จีนได้มีนโยบายปรับลด negative list ออก Foreign Investment Law ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 และประกาศมาตรการเกี่ยวกับการปรับสิ่งแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น (Regulation on Optimizing Business Environment) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการลงทุนที่มีความยุติธรรมและความโปร่งใสให้แก่นักลงทุนต่างชาติ

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย์จีนชี้ว่า เดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 ต่างชาติลงทุนในจีนมีมูลค่า 100,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะต่างชาติลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงในจีนคิดเป็นร้อยละ 30 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ตามรายงานข่าวของนิตยสารด้านธุรกิจ Caixin ที่ผ่านมามีบริษัทจีนและบริษัททุนต่างชาติในจีนต้องย้ายภาคการผลิตออกจากจีนและไปอยู่ที่ประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า (เช่น เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เป็นต้น) อันเป็นผลจาก (1) ต้นทุนแรงงานและต้นทุนที่ดินในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ (2) จีนปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูง ธุรกิจบริการและการบริโภค (3) กฎระเบียบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนมีความเข้มงวดมากขึ้น และ (4) ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ เป็นต้น

การประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวสะท้อนว่า รัฐบาลจีนได้พยายามแก้ไขปัญหาและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของนักลงทุนต่างชาติหลายประการ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ อาจยังมีความท้าทายว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่ประกาศมากน้อยเพียงใด หากมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นนี้เกิดผลจริงตามที่ประกาศไว้ก็น่าจะส่งผลเชิงบวกในระยะยาว รวมทั้งช่วยส่งเสริมธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนอยู่แล้วและธุรกิจไทยที่มีศักยภาพซึ่งต้องการจะไปลงทุนในจีนในอนาคต

 

 

 

แหล่งข้อมูล:
国务院关于进一步做好利用外资工作的意见
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-11/07/content_5449754.htm
锐财经:中国再推“稳外资20条”
http://finance.people.com.cn/n1/2019/1030/c1004-31427653.html

Avatar

Wen Bin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม