จับตา!! อุตสาหกรรมฮาลาลหนิงเซี่ย ตอนที่ 1 (มารู้จัก.. ศักยภาพฮาลาลของหนิงเซี่ยกันเถอะ…)

ตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคฮาลาลถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชากรมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าปี 2030 จะมีจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,200 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35  ของประชากรทั้งโลก[1] ในปี 2014 การค้าอาหารฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่าถึง 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ[2] โดยประเทศที่นำเข้าอาหารฮาลาล ได้แก่ กลุ่มประเทศอาหรับ อียิปต์ มาเลเซีย อิหร่าน แอลจิเรีย ฯลฯ ความต้องการอาหารฮาลาลและสินค้าเครื่องใช้มุสลิมของตลาดประเทศมุสลิมทั่วโลกจึงเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง และปัจจุบันอาหารฮาลาลและเครื่องใช้มุสลิมไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของคนทั่วไปได้อีกด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ในประเทศจีน มีพลเมืองมุสลิมจำนวนทั้งสิ้นราว 39 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3[3] ของจำนวนประชากรจีนทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ อาทิ เขตปกครองตนเอง หนิงเซี่ย มณฑลกานซู่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และเขตปกครองตนเองซินเจียง ขณะเดียวกัน ยังมีชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามกระจายตัวอยู่ในเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซินเจิ้น นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว  ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นตลาดอาหารฮาลาลใหญ่ในจีนและกระจายในอีกหลายเมืองชั้นรองของจีน อาทิ นครคุนหมิง นครซีอาน เขตฯ หนิงเซี่ยมีประชากรจีน (ชนชาติหุย) ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน โดยมีจำนวนประชากรมุสลิมคิดเป็นร้อยละ 36 ของประชากรทั้งเขตฯ และคิดเป็นร้อยละ 20 [4]  ของจำนวนประชากรมุสลิมทั่วประเทศ โดยประชากรมุสลิมในเขตฯ หนิงเซี่ยสามารถรักษาประเพณีขนบธรรมเนียมมุสลิมท้องถิ่นไว้อย่างเคร่งครัด ทำให้รัฐบาลกลางมีความเชื่อมั่นว่าเขตฯ หนิงเซี่ยจะสามารถยึดหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามและสามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศมุสลิมอื่นๆได้ รัฐบาลกลางจึงส่งเสริมให้เขตฯ หนิงเซี่ยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลผ่านยุทธศาสตร์การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมฮาลาลและสนับสนุน ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลและการสร้างมาตรฐานการรับรองฮาลาลที่น่าเชื่อถือให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลจีน

ปี 2014 เขตฯ หนิงเซี่ยมีมูลค่าการผลิตอาหารและสินค้าฮาลาลจำนวน 39,000 ล้านหยวน เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ15.6 [5] เขตฯ หนิงเซี่ยถือเป็นประตูสู่ประเทศมุสลิม เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาลที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยจึงได้วางนโยบายส่งเสริมและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าฮาลาลหนิงเซี่ยให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต

2. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ย

            2.1 การส่งเสริมการผลิต

            – การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมุสลิมเมืองอู่จง (中国(吴忠)清真产业园) ก่อตั้งเมื่อปี 2012 มีพื้นที่ 63 ตร.กม. ห่างจากสถานีรถไฟชิงถงเสี่ย 15 กิโลเมตร และจากสนามบินเหอตง 40 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีวิสาหกิจลงทุนแล้วจำนวน 174 ราย อาทิ บริษัทผลิตนม  อีลี่, บริษัทผลิตนมหวาฮาฮา, บริษัทผลิตนมเซี่ยจิ้น, บริษัทอาหารเป่าตี๋ เป็นต้น สินค้าที่เขตนิคมอุตสาหกรรมอู่จงให้ความสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ สินค้าประเภท นม เนื้อ น้ำมันพืช เครื่องดื่ม   เครื่องปรุงรส ของว่าง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงเครื่องแต่งกายมุสลิมและของใช้ในชีวิตประจำวันในปี 2015 มีมูลค่าผลผลิตรวม 15,000 ล้านหยวน

การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเฮ่อหลานเต๋อเซิ่ง (贺兰德胜清真食品工业园ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2006 ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเต๋อเซิ่ง ห่างจากสนามบินหยินชวนเหอตง 15 นาที และจากสถานีรถไฟ 10 นาที ปี 2008 กระทรวงเกษตรแห่งชาติระบุให้นิคมฯ เป็นเขตสาธิตอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เดียวในประเทศ มีวิสาหกิจลงทะเบียนแล้วจำนวน 400 ราย อาทิ บริษัทไต้หวันว่างว่าง จำหน่ายขนมและของว่าง, บริษัทอีเว้ยชิงเจินสือพิ้น จำหน่ายเนื้อแกะและเนื้อวัวแปรรูป, บริษัทหนิงเซี่ยจิ้งอี้ไท่ จำหน่ายขนมและของว่าง เป็นต้น ปัจจุบัน มีวิสาหกิจเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับอาหารฮาลาล จำนวน 46 ราย นิคมฯ เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและยารักษาโรค ในปี 2014 รายได้รวมของเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเฮ่อหลานเต๋อเซิ่งมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านหยวน

การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหย่งหนิงวั่งหยวน (永宁望远食品加工园เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2006 อยู่ห่างจากนครหยินชวน 8 กิโลเมตร สนามบินเหอตง 19 กิโลเมตร และสถานีรถไฟนครหยินชวน 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ขนาด 39.9 ตร.กม. มีวิสาหกิจเข้าลงทุนในนิคมฯ จำนวน 216 ราย อาทิ บริษัทหนิงเซี่ยฉวนเว้ยชิงเจินสือพิ้น จำหน่ายอาหารอบแห้ง นมผง นมสด และนมถั่วเหลือง, บริษัท หนิงเซี่ยว่านเจียเซียงชิงเจินสือพิ้น จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัทหนิงเซี่ยต้ารุ่นมู้ชิงเจินสือพิ้น จำหน่ายโจ๊กสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนิคมฯ จะผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรแล้ว ยังผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม และวัสดุก่อสร้าง อีกด้วย โดยในปี 2014 มีมูลค่าผลผลิตรวม 7,908 ล้านหยวน

2.2 การผลักดันมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 – การจัดตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลและการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2014 เขตฯ หนิงเซี่ยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานและการรับรองแห่งชาติจีน (国家认监委ให้ก่อตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลและการค้าระหว่างประเทศ (宁夏清真食品国际贸易认证中心ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับนานาชาติเพื่อส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศมุสลิม โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวให้บริการ 1) รับรองมาตรฐานร้านค้า ร้านอาหารและบริการที่เกี่ยวกับฮาลาลทั่วไป  2) รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป 3) รับรองมาตรฐานการผลิตและแปรรูปนม 4) รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง 5) รับรองมาตรฐานการบรรจุอาหารฮาลาล 6) รับรองมาตรฐานการผลิตเนื้อแกะฮาลาล  7) บริการด้านคำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบการรับรองอาหารฮาลาลที่รัฐบาลกลาง สำนักกำกับดูแลคุณภาพ และคณะกรรมการกิจการชนชาติแห่งชาติจีนได้ร่วมกันจัดทำ โดยมีเขตฯ หนิงเซี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการร่างและจัดทำกฎดังกล่าว

ปัจจุบันมี 6 มณฑลและเขตปกครองตนเองที่ลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบการรับรองอาหารฮาลาลดังกล่าวของเขตฯ หนิงเซี่ยในเขตพื้นที่ของตนแล้ว ได้แก่ กานซู่ ชิงไห่ ส่านซี ยูนนาน เหลียวหนิง และหนิงเซี่ย [6]

เขตสาธิตการบริการความปลอดภัยของอาหารฮาลาล (国家级清真食品安全综合服务示范区    

            ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามแผนดำเนินงาน “การเร่งเปิดหนิงเซี่ย ตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)《关于融入一带一路加快开放宁夏建设的意见》ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตฯ หนิงเซี่ย โดยที่ประชุมคณะกรรมการพรรคฯ ครั้งที่ 11 (การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2558 กำหนดไว้ในข้อ 2 “เร่งสร้างเศรษฐกิจแบบเปิด” ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับการสร้างสวนอุตสาหกรรม” ของแผนดำเนินงานของรัฐบาลให้สร้างเขตสาธิตการบริการความปลอดภัยของอาหารฮาลาล เพื่อส่งเสริมอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิม,อุตสาหกรรมคลัสเตอร์และเพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในอนาคต

 2.3 แผนการพัฒนาระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล

 – การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกทางอากาศนานาชาตินครหยินชวน (银川国际空港物流中心)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยเป็นศูนย์โลจิสติกส์กระจายสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อาหารฮาลาล เครื่องใช้มุสลิม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เอเชียกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรป

 – คลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน Yinchuan Comprehensive Bonded Area ( 银川综保区ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามบิน สถานีรถไฟ และทางด่วน โดยเป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมศูนย์โลจิสติกส์และเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน

ซึ่งในปี 2014 รัฐบาลกลางได้อนุมัติให้รัฐบาลหนิงเซี่ยใช้ประโยชน์โดยการนำสถานีขนส่งสินค้าทางอากาศนานาชาตินครหยินชวน(银川国际航空港)และคลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน มาสร้างพอร์ตนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ โดยคาดหวังให้คลังสินค้าทัณฑ์บนนครหยินชวน เป็นศูนย์นำเข้าและส่งออกสินค้าฮาลาลประเภทเนื้อวัวและเนื้อแกะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

2.4 แผนการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล

การให้บริการทางการเงินที่สะดวกมากขึ้น

รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยสนับสนุนสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งสาขาที่เขตฯ หนิงเซี่ย โดยการแนะนำนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาถือหุ้นในธนาคารท้องถิ่น (สหกรณ์) หุ้นกองทุนรวม (อุตสาหกรรม) สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเงิน สร้างศูนย์บริการชำระเงินหยวนระหว่าง  การค้าจีนกับกลุ่มประเทศอาหรับ ขยายขอบข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงินหยวน  ลดความซับซ้อนของการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ สนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ  กระตุ้นภาคการเงินส่งเสริมนวัตกรรมด้านบริการรูปแบบสินเชื่อและผลักดันรูปแบบการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาและสนับสนุนด้านการเงินที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมฮาลาลและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลต่อไป

 – การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศ การจัดการตลาด ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบและ กักกันโรครวมถึงการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศและนโยบายการลงทุน ฝึกอบรมภาษาอาหรับและฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพในการใช้เทคโนโลยี ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ คหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมช่างเทคนิค สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระหว่างประเทศมุสลิม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมและนำพาอุตสาหกรรมฮาลาลเชื่อมไปสู่กลุ่มประเทศมุสลิมต่อไป โดยรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยมีโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนานาชาติจีน-อาหรับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมกัน

2.5 แผนส่งเสริมการค้าและการลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รัฐบาลหนิงเซี่ยให้ความสำคัญ โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดูงดึดวิสาหกิจมาลงทุนในพื้นที่ ได้แก่ 1) สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจใน 1-3 ปีแรกของ  การก่อตั้งในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุน 2) สนับสนุนค่าดำเนินการให้แก่วิสาหกิจที่ตั้งฐานการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ถึงร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3) สนับสนุนเงินแก่วิสาหกิจในการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการค้า 4) สนับสนุนเงินรางวัลแก่วิสาหกิจที่มีผลประกอบการดีเยี่ยม 5) การยกเว้นภาษีเงินได้ (income tax) ระหว่างปีที่ 1-3 และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการให้แก่วิสาหกิจผู้ลงทุนในกิจการแปรรูปหรือวิจัยพัฒนาอาหารฮาลาลและเครื่องใช้มุสลิม ลดอัตราการจัดเก็บภาษีลงร้อยละ 15 จากอัตราปกติร้อยละ 25 ให้แก่วิสาหกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูง[7]

 – โครงการจัดตั้งศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

            เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตพลัสของรัฐบาลกลาง รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยสนับสนุนให้องค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านอินเตอร์เน็ต โดยให้นครหยินชวนเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่รวบรวมข้อมูลและช่องทางระหว่างประเทศ สร้างศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สร้างเส้นทางสายไหม จีน – อาหรับ ออนไลน์ สร้างศูนย์หักบัญชี การซื้อขายออนไลน์ ส่งเสริมนำร่องธุรกิจ E-commerce ข้ามพรมแดนและการจ่ายเงินตราต่างประเทศ สนับสนุนให้มีคลังสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศตามเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและสร้างศูนย์การขนส่งพัสดุทางอากาศจีน – อาหรับ เพื่อใช้เป็นhubในการกระจายสินค้าปลีกออนไลน์ โดยให้กระทรวงพาณิชย์แนะนำรายชื่อแพลตฟอร์มธุรกิจ E-commerce และให้รัฐบาลหนิงเซี่ยอุดหนุนเงินรายปีแก่วิสาหกิจเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ E-commerce

            – การจัดงานมหกรรมสินค้าเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุน

ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมสินค้าต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารฮาลาล ของเขตฯ หนิงเซี่ยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาทิ งานมหกรรมจีน-อาหรับ(China – Arab States Expo) นครหยินชวน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม บริการข้อมูลความร่วมมือทางการเกษตรและความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสาขาอื่น ๆ หรืองาน China International Halal Food and Technology Expo ที่นครหยินชวน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมบริการฮาลาล

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของเขตฯ หนิงเซี่ย ต่างพยายามผลักดันและยกระดับมาตรฐานการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของจีนเพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศมุสลิม จับตา!! อุตสาหกรรมฮาลาลหนิงเซี่ย ตอนต่อไป BIC จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ อุตสาหกรรมฮาลาลหนิงเซี่ยบนเวทีนานาชาติและโอกาสของสินค้าไทยในหนิงเซี่ย …..

ข้อมูลอ้างอิง 

1. http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1167822-1.shtml

2. Http://financ.sina.com.cn/roll/20150909/225123202650.shtml

3. http://www.360doc.com/content/14/0226/20/1353443_355951161.shtml

4. http://www.nxskl.net/html/2014-03/1768.html

5. http://www.ycda.gov.cn/fdcms/wwwroot/qzsprz/xwzx/gzdt/290773.shtml

6. http://food.chinairn.com/news/20150731/100700420.html

7. www.nxgs.gov.cn/info/

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม