จัดเต็ม!! กว่างซีหนุนตั้งสถาบันการเงิน รับเงินสูงสุด 10 ล้านหยวน

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : สถาบันการเงินที่ย้ายหรือเข้ามาจัดตั้งกิจการใหม่ในเขตนำร่องการปฏิรูปภาคการเงินในพื้นที่ชายแดนกว่างซีมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐสูงสุดถึง 10 ล้านหยวน ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินจีน ร่วมทุนจีนต่างชาติ และทุนต่างชาติร้อยเปอร์เซนต์

รัฐบาลกว่างซีได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตนำร่องการปฏิรูปภาคการเงินในพื้นที่ชายแดนกว่างซีผ่านการพัฒนาธุรกรรมเงินหยวนระหว่างประเทศ การพัฒนาตลาดทุนแบบ Multi-Level และการพัฒนาตลาดประกันภัย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะช่วยเร่งกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกว่างซี

เงินอุดหนุน "ล่อใจ" สถาบันการเงิน

(1) สถาบันการเงินที่ย้ายหรือเข้ามาจัดตั้งกิจการใหม่ในเขตนำร่องฯ มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดถึง 10 ล้านหยวน

(2) สถาบันการเงินประเภท "ธนาคาร" ที่เข้ามาจัดตั้งกิจการและเปิดให้บริการธุรกรรมเงินหยวนระหว่างประเทศในเขตนำร่องฯ จะรับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5 แสนหยวน

(3) สถาบันการเงินประเภท "ธนาคาร" ที่เข้ามาจัดตั้งกิจการในเขตนำร่องฯ และเปิดทำการ ซื้อขายสกุลเงินโดยตรงกับประเทศอาเซียน รวมทั้งดำเนินธุรกรรมการค้าร่วมกันธนาคารต่างชาติ จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5 แสนหยวน

(4) สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่นำร่อง และได้ออกไปจัดตั้งสาขาแรกในประเทศอาเซียน จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5 แสนหยวน

(5) สถาบันการเงินที่ออกพันธบัตรเงินหยวนระหว่างประเทศ หรือดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเขตนำร่องฯ จะได้รับเงินอุดหนุนตามสัดส่วนที่รัฐบาลกว่างซีกำหนด

(6) สถาบันการเงินประเภทธนาคารที่เข้ามาจัดตั้งสาขาใหม่/เป็นนิติบุคคล รวมถึงสถาบันการเงินประเภทธนาคารที่มีจุดบริการถาวรตั้งอยู่ในอำเภอที่อยู่ในเขตนำร่องฯ จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 3 แสนหยวน

(7) ธนาคารพาณิชย์ชนบทในเขตนำร่องฯ ซึ่งแปรรูปกิจการมาจากสหกรณ์การเกษตร (Rural Credit Cooperative, 农村信用社) หรือธนาคารความร่วมมือชนบท (Rural Cooperative Bank, 农村合作银行) จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 2 แสนหยวน

และ (8) สถาบันการเงินที่จัดตั้งสำนักงานใหญ่เฉพาะสายงาน หรือศูนย์บริการสำรอง (Backup Service Center) ในเขตนำร่องฯ จะได้รับเงินรางวัลในอัตราที่เหมาะสม

แก้ไขปัญหาการเข้าถึงเงินทุนของธุรกิจ SMEs

(1) การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหุ้น (Equity Exchange, 股权交易中心) หรือศูนย์ซื้อขายทรัพย์สิน (Property Rights Exchange, 产权交易中心) ที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5 แสนหยวน

(2) วิสาหกิจที่จดทะเบียนในเขตนำร่องฯ และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 3 ล้านหยวน

(3) วิสาหกิจที่ประสบผลสำเร็จในการเข้าตลาดโอนซื้อหุ้น (จีนเรียกว่า New Three Boar หรือ 新三板) จะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5 แสนหยวน

(4) วิสาหกิจที่เข้าตลาดซื้อขายหุ้นอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Equity Exchange, 广西北部湾产权交易所) จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด จำนวน 2 แสนหยวน

(5) ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในเขตนำร่องฯ และได้เข้าร่วมออกพันธบัตรตราสารหนี้เพื่อระดมทุน จะได้รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยแบบจ่ายครั้งเดียวในอัตราร้อยละ 1.5 ของมูลค่าพันธบัตร สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหยวน

(6) รัฐบาลกว่างซียังสนับสนุนให้หน่วยงานระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป จัดตั้งกองทุนร่วมกับเงินทุนของเทศบาลท้องถิ่น และจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน เพื่อนำร่องการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไฮเทค และบ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อุดหนุนเบี้ยประกันภาคการเกษตร (ที่ตั้งอยุ่ในเขตนำร่องฯ)

(1) เพิ่มเงินทุนสนับสนุนค่าประกันภัยทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ซื้อประกันภัยทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว สุกรแม่พันธุ์ สุกรเนื้อ โคนม ป่าเชิงพาณิชย์ โดยจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 80 ของค่าเบี้ยประกัน

(2) สำหรับค่าประกันภัยป่าต้นน้ำและค่าประกันบ้านสวน (Farm House) จะได้รับเงินอุดหนุนเต็มจำนวน

(3) สนับสนุนให้เทศบาลระดับต่างๆ ร่วมกันผลักดันการประกันทางการเกษตรที่สำคัญ(เป็นจุดเด่น)ของพื้นที่นั้นๆ เช่น การประกันการเพาะปลูกผลไม้ การประกันการเพาะผลิตภัณฑ์เลี้ยงสัตว์น้ำ

(4) รายการประกันทางการเกษตรที่สำคัญในท้องถิ่นที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับเงินอุดหนุนของรัฐบาลกว่างซี จะได้รับเงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าประกัน

(5) รายการประกันทางการเกษตรที่สำคัญในท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ได้รับเงินอุดหนุนของรัฐบาลกว่างซี ทางรัฐบาลกว่างซีจะให้การสนับสนุนในรูปของเงินรางวัลในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของเงินอุดหนุนที่เทศบาลท้องถิ่นให้การช่วยเหลือ โดยเงินรางวัลเงินอุดหนุนจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของค่าประกัน

(6) รัฐบาลกว่างซีกำลังผลักดันการประกันรูปแบบใหม่ เช่น การประกันคุณภาพผลผลิต การประกันราคา และการประกันสภาพอากาศ / การส่งเสริมการประกันการประมง การประกันรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร / การเปิดบริการการประกันภัยโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อสร้างกลไกกระจายความเสี่ยงทางการเกษตร


รู้จัก "เขตนำร่องการปฏิรูปภาคการเงินในพื้นที่ชายแดน"

เมื่อพฤศจิกายน 2556 รัฐบาลกลางได้อนุมัติให้ “เขตฯ กว่างซีจ้วง" (และมณฑลยูนนาน) เป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปภาคการเงินในพื้นที่ชายแดน

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง นโยบายดังกล่าวบังคับใช้ครอบคลุมพื้นที่ 96,119 ตร.กม. ใน 6 เมือง คือ นครหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว เมืองเป๋ยไห่ เมืองฉงจั่ว และเมืองไป่เซ่อ

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีมุ่งเป้าพัฒนาความร่วมมือด้านการเงินแบบหลายมิติกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง- ผู้นำกว่างซีเรียกทุกฝ่ายประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้ง เขตนำร่องการปฏิรูปการเงิน (08 พ.ค. 2557)

กว่างซีดันหยวนค้าเสรี ชูนโยบาย เขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน(10 ม.ค. 2557)

รัฐบาลกลางชู กว่างซี ยูนนานเป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปภาคการเงินตามแนวชายแดน (06 ธ.ค. 2556)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม