- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ครึ่งแรกของปี 2564 การค้ากับต่างประเทศของยูนนานโตร้อยละ 58.4 อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของยูนนาน

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการค้ากับต่างประเทศของมณฑลยูนนาน พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 149,336 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.4 ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของมณฑลยูนนานสูงกว่าภาพรวมทั้งประเทศจีนที่มีการขยายตัวร้อยละ 27.1 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 82,084 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.8 และมูลค่าการนำเข้า 67,251 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 โดยมณฑลยูนนานได้ดุลการค้า 14,833 ล้านหยวน

การนำเข้า-ส่งออกผ่านรูปแบบการค้าทั่วไปมีมูลค่า 102,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 76.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.9 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลยูนนาน ขณะที่การค้าชายแดนครองสัดส่วนร้อยละ 20.5 ด้วยมูลค่า 30,550 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41

อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนานด้วยมูลค่า 65,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 ครองสัดส่วนร้อยละ 43.9 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ การค้ากับสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 12,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.7 เท่า และการค้ากับสหภาพยุโรปมีมูลค่า 7,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 122.5 ขณะที่มูลค่าการค้ากับกลุ่มประเทศ BRI และกลุ่มประเทศ RCEP เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 และร้อยละ 44.2 ตามลำดับ

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่า 30,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 218.7 สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่า 10,830 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 498.9 ปุ๋ยมีมูลค่า 7,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ขณะที่สินค้าเกษตรมีมูลค่า 12,230 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.7 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกผลไม้ 5,220 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.9 และมูลค่าการส่งออกผักสดและเห็ด 3,790 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5

ในส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ ผงแร่โลหะมีมูลค่า 17,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ในจำนวนนี้ ผงแร่ทองแดงมีมูลค่าสูงสุดที่ 11,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 นอกจากนี้ สินค้าเกษตรมีมูลค่า 9,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.2 ในจำนวนนี้ ถั่วเหลืองมีมูลค่าสูงสุดที่ 4,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.1 ขณะที่การนำเข้าน้ำมันดิบมีมูลค่า 11,420 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 15.7 และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมีมูลค่า 4,570 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.8

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/07/21/031566589.shtml