ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน

เว็บไซต์ข่าวจีน : นครหนานหนิงเป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ครั้งที่ 9 และงานประชุมว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผู้แทนจากชาติสมาชิกในกรอบความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ได้ร่วมกันหารือภายใต้หัวข้อหลักว่าด้วย "Joining Hands in Pan-Beibu Cooperation and Building the Belt and Road Together" เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ภายในงานฟอรั่มมีการประกาศ "ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน" (A proposal on developing a China-Indochina Peninsular Economic Corridor) เพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงลึกของชาติสมาชิกที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว

นายจ๋าย ตงเซิง (ZhaiDongsheng,翟东升) รองอธิบดีกรมภาคตะวันตก คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRCเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน โดยสาระสำคัญของข้อริเริ่มฯ มีดังนี้

หนึ่ง ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาค ร่วมกันจัดงานประชุมว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีนและสร้างกลไกการติดต่อและประสานความร่วมมือใหม่บนพื้นฐานความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเร่งผลักดันการเชื่อมโยงด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน

สอง ผลักดันความเชื่อมโยง เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้งรถไฟข้ามทวีปเอเชีย (Pan Asia Railway) ทางหลวง เส้นทางเดินเรือ เส้นทางบิน และเครือข่ายข้อมูล (Internet information)ผลักดันการพัฒนาโครงการสำคัญ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านแผนงานและมาตรฐานเชิงเทคนิคของการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นช่องทางเชื่อมโยงจีนกับคาบสมุทรอินโดจีนที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

สาม ผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการไปมาหาสู่ภาคประชาชน ผลักดันความร่วมมือด้านศุลากร (Single Stop Inspection)การตรวจสอบและกักกันโรค การพิสูจน์รับรอง มาตราชั่งตวงวัด และข้อมูลสถิติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริมบทบาทของเขตนำร่องการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกตามแนวชายแดนและเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามแดน ผลักดันความร่วมมือด้านการเงินข้ามแดนโดยอาศัยการจัดตั้งเขตนำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดนในเขตฯ กว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนาน เพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

สี่ กระชับการไปมาหาสู่ภาคประชาชนในบริบทที่จีนและประเทศบนคาบสมุทรอินโดจีนมีความใกล้ชิดทางภูมิรัฐศาสตร์ วัฒนธรรม และมีความผูกพันทางสายเลือดพัฒนาและบูรณาการกลไกความร่วมมือของเมืองข้อต่อระหว่างจีนกับคาบสมุทรอินโดจีน พัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในวงกว้างทั้งในด้านวัฒนธรรม วิชาการ บุคลากร สื่อมวลชน การแก้ไขปัญหาความยากจน เยาวชน และสตรี

บีไอซีเห็นว่า ในระยะต่อไปกว่างซีจะมีกิจกรรมและนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีนออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน ในฐานะที่กว่างซีได้ถูกกำหนดเป็นประตูสู่อาเซียนของจีน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม