กุ้ยโจวกำหนดเป้าหมายช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 มุ่งเน้นคุณภาพสูง สิ่งแวดล้อม และทันสมัย

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยเป้าหมายการพัฒนามณฑลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) ระหว่างการประชุม “สองสภา” ระดับมณฑลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา “1 2 3 4” กล่าวคือ

“1” หมายถึง การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้านมีคุณภาพสูง
“2” หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“3” หมายถึง การเร่งสร้างความทันสมัยให้กับการเกษตรและพื้นที่ชนบท การพัฒนาบิ๊กดาต้าให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น และผนวกการพัฒนา “สีเขียว” เข้ากับทุกสาขาของการผลิตและการดำเนินชีวิต
“4” หมายถึง การส่งเสริมอุตสาหกรรม การเกษตร ความเป็นเมือง และการท่องเที่ยว ให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรม
– พัฒนาอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ได้แก่ พลังงาน ไฟฟ้าพลังงานสะอาด สุราและบุหรี่คุณภาพดี วัสดุใหม่ อุตสาหกรรม เคมีทันสมัย การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง วัสดุขั้นพื้นฐาน อาหารอินทรีย์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเวชภัณฑ์
– ปรับปรุงพื้นที่อุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม โดย (1) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น (2) พัฒนาพื้นที่ภาคกลางของมณฑลเป็น “หุบเขาบิ๊กดาต้าของจีน” (China’s Big Data Valley) และฐานการผลิตอุปกรณ์ระดับสูง (3) พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของมณฑลเป็นฐานอุตสาหกรรมสุราขาวที่มีชื่อเสียงระดับโลก (4) สร้างเมืองปี้เจี๋ย เมืองลิ่วผานสุ่ยและเมืองซิงอี้ให้เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของจีน (5) สร้างเขตปกครองตนเองทั้งสามเมือง ได้แก่ เฉียนหนาน เฉียนตงหนาน และเฉียนซีหนาน เป็นเขตอุตสาหกรรมอาหารสีเขียวที่สำคัญของจีน
– พัฒนาวิสาหกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กบูรณาการการพัฒนาร่วมกันทั้งในด้านนวัตกรรมและการแบ่งปันทรัพยากร รวมถึงพัฒนาบริษัทที่มีความสามารถทาง
การแข่งขันให้เติบโตยิ่งขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมระดับหมื่นล้านหยวนและแสนล้านหยวน

ด้านการเกษตร
– ขยายการบรรเทาความยากจน
– พัฒนาการเกษตรที่ราบสูงให้มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเป้าหมาย 12 ชนิด ได้แก่ ชา เห็ด ผลไม้ป่าชื่อหลี สมุนไพรสือหู ชาน้ำมัน พริก ไผ่ สมุนไพรจีน ผลไม้ พืชผัก ประมง และการเลี้ยงสัตว์
– ปรับปรุงการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
– พัฒนาทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในพื้นที่ชนบทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
– ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีระบบนิเวศที่ดี

ความเป็นเมือง
– จัดสรรพื้นที่การพัฒนาความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ โดยมีมีนครกุ้ยหยาง เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน เมืองอานซุ่น และเมืองจุนอี้ เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโต
– ขยายเศรษฐกิจในเขตเมืองให้แข็งแกร่ง
– ยกระดับคุณภาพชีวิตในเขตเมือง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย การบริการสาธารณะ ระบบนิเวศ และการกำกับดูแลสังคม รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
– ประสานการพัฒนาการเกษตรในเขตชนบทและอุตสาหกรรมในเขตเมืองให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การท่องเที่ยว
– พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตภูเขา แหล่งพักผ่อน และแหล่งฟื้นฟูสุขภาพที่เป็นสากล
– มุ่งเน้นพัฒนาจุดเด่นการท่องเที่ยวของมณฑล เช่น ชาติพันธุ์ส่วนน้อย การท่องเที่ยวในเขตภูเขา สวนสาธารณะในเขตภูเขา และบ่อน้ำร้อน
– พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บริษัททัวร์ และการท่องเที่ยวชนบท
– พัฒนาภาคบริการให้ทันสมัยและเป็นอัจฉริยะ

ที่มา: http://news.yunnan.cn/system/2021/01/25/031253190.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม