การท่องเที่ยวภายในยูนนานได้อานิสงส์จากการเดินทางโดยรถไฟและรถยนต์ส่วนตัว

หลังจากเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ตัวเลขการท่องเที่ยวจีนแทบจะเป็นศูนย์จากการปิดเมืองเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดังนั้น วันหยุดเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2564 จึงเป็นสัปดาห์ทองที่นักธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจีนรอคอย แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในจีนยังมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้รัฐบาลจีนตัดสินใจขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ฉลองตรุษจีนและท่องเที่ยวในเมืองที่พำนัก โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวข้ามมณฑลเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 โดยหากมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามมณฑลก็ต้องแสดงผลการตรวจกรดนิวคลีนิกที่มีผลเป็นลบหรืออาจต้องดำเนินการกักตัวหากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 ของมณฑลยูนนาน พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยว 16,670,000 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 10,800 ล้านหยวน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีปริมาณรถยนต์ส่วนตัวผ่านเข้า-ออกเมืองต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว 9,900,000 คัน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวภายในวันเดียว (one day trip) ยังครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88 ในทางกลับกัน การเดินทางโดยเครื่องบินลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนเที่ยวบิน 4,996 เที่ยวบินและมีจำนวนผู้โดยสาร 488,700 คน ลดลงจากช่วงตรุษจีนปี 2562 ที่มีจำนวนเที่ยวบิน 10,700 เที่ยวบินและมีจำนวนผู้โดยสาร 1,431,400 คน

ขณะที่การเดินทางโดยรถไฟมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา มณฑลยูนนานมีรถไฟให้บริการเฉลี่ยวันละ 128 คู่ และมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 65,000 คน โดยระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้โดยสารมากถึงวันละ 112,000 คน 134,000 คน และ 150,000 คน ตามลำดับ ในจำนวนนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางภายในมณฑลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของผู้โดยสารทั้งหมด โดยเส้นทางรถไฟยอดนิยม ได้แก่ คุนหมิง-ต้าหลี่ ต้าหลี่-หลินชาง และคุนหมิง-เหอโข่ว

การเดินทางโดยรถยนต์ยังได้รับอานิสงค์จากนโยบายยกเว้นค่าผ่านทางด่วนสำหรับรถยนต์ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่งระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นได้จากการที่หลายเมืองมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้น เช่น เขตฯ สิบสองปันนาซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยว 491,300 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 226.23 โดยเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้าเขตฯ สิบสองปันนา 124,395 คัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 225.33 และเมืองเป่าซานซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยว 315,200 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.12 โดยมีจำนวนรถยนต์ส่วนตัวเข้า-ออกเมืองเป่าซาน 159,935 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.23 ของการเดินทางทั้งหมด

นอกจากทางเลือกในการเดินทางแล้ว พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในมณฑลยูนนานช่วงที่ผ่านมาก็มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่ การเน้นเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้และใช้เวลาท่องเที่ยวค่อนข้างสั้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในวันเดียวมีสัดส่วนมากที่สุด สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวภายในมณฑลก็มีจุดอ่อน กล่าวคือ จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนในหลายเมืองของมณฑลยูนนานมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง แต่รายได้จากการท่องเที่ยวกลับขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่ามาก สะท้อนว่า นักท่องเที่ยวภายในมณฑลมีการใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากต่างมณฑล ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่า ช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนซึ่งอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 รัฐบาลจีนจะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางให้สามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวข้ามมณฑลได้ตามปกติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/-7D7lsmypunvFVwXL1hTwQ

https://mp.weixin.qq.com/s/T-VuKIKY29Rd57J7-WGekw

http://society.yunnan.cn/system/2019/02/11/030198290.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692010635226874534&wfr=spider&for=pc

https://mp.weixin.qq.com/s/70XIgBQXz5cBNNiIyx1a1Q

https://mp.weixin.qq.com/s/dQpYaVuoQ9KsBtBTjKhlIQ

https://mp.weixin.qq.com/s/cnG5Hna8hyOJGw6r2zQvhg

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม