การค้าระหว่างประเทศ 5 เดือนแรกส่านซีสดใส สินค้าเกษตรส่งออกโตกว่าเท่าตัว

สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีรายงาน ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 มูลค่า 149,726 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.91 อัตราการเติบโตสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตทั้งประเทศร้อยละ 7.8 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. การส่งออกสินค้าเกษตรท้องถิ่นของมณฑลเพิ่มขึ้น 1.46 เท่า

ตลอดระยะเวลา 5 เดือน มณฑลส่านซีส่งออกผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นมูลค่า 650 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้น 1.46 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดย 3 อันดับแรกที่มีการการส่งออกมากที่สุดได้แก่ น้ำแอปเปิ้ล แอปเปิ้ลสด และสารสกัดจากพืช นอกจากนี้ มณฑลส่านซียังนำเข้าถั่วเหลืองมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย โดยเน้นการนำเข้าจากหลากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย และศรีลังกา ที่จีนได้ปรับลดภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากเดิมร้อยละ 3 เหลือ 0 ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาพึ่งพาตลาดเดียวเหมือนในอดีต

  1. อุตสาหกรรมการผลิตแผงจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแผ่นซิลิกอนเป็นสินค้าส่งออกหลักของมณฑล

อุตสาหกรรมในกลุ่มที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่กระตุ้นการส่งออกของมณฑลให้เติบโตได้เป็นอย่างดี อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตชิปแผ่นความจำ แสงอาทิตย์ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน ในจำนวนนี้ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแผงจัดเก็บพลังงานและการผลิตซิลิกอนแผ่นเชิงเดี่ยว มียอดส่งออกเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เนื่องด้วยแนวโน้มความต้องการที่มากขึ้น และในช่วงที่ผ่านมามณฑลส่านซีขยายช่องทางการส่งออกไปยังทวีปยุโรปโดยตรง ด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” เที่ยวพิเศษที่ขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่มไปจำหน่ายยังทวีปยุโรป และกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใกล้เคียง เช่น กระจายสินค้าต่อไปยังเมืองหลักต่างๆ ในประเทศใกล้เคียงโดยใช้ประโยชน์จากประเทศโปแลนด์ เบลารุส เยอรมนี และรัสเซีย ในการขนถ่ายหรือปรับเปลี่ยนเที่ยวการขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากมณฑลส่านซีมีเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านประเทศดังกล่าวอยู่แล้ว

  1. การนำเข้าส่งออกสินค้าทางราง เติบโตจากเดิมกว่า 2 เท่า

ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มณฑลส่านซีใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางของภูมิภาคจีนตะวันตก โดยมีท่าเรือบกและเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นรากฐานสำคัญของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซี เมื่อเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าโดย 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางน้ำ ทางราง ทางรถยนต์ และทางอากาศ พบว่าการขนส่งสินค้าทางรางมีอัตราการเติบโตสูงสุด ดังนี้

ช่องทางการขนส่งสินค้า มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกตลอด 5 เดือน (หน่วย : ล้านหยวน) ส่งออก (ล้านหยวน) / (%) นำเข้า (ล้านหยวน) / (%)
1. การขนส่งสินค้าทางเรือ 37,620 20,000.87 (1.1%) 17,619.78 (26.87%)
2. การขนส่งสินค้าทางราง 2,793.47 1,116.89 (87.47%) 1,676.58 (203.27%)
3. การขนส่งทางรถยนต์ 2,141.25 1,775.4 (-30.18%) 365.85 (107.97%)
4. การขนส่งสินค้าทางอากาศ 107,087.48 49,859.71 (-14.86%) 57,227.76 (16.22%)

ข้อมูลอ้างอิงจาก สนง. ศุลกากรนครซีอาน

สัญญาณการเติบโตของการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง ทำให้มณฑลส่านซีเร่งผลักดันการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติฉางอันห้าวอย่างต่อเนื่อง สถานะจนถึงเดือน มิ.ย. 2563 มณฑลส่านซีเปิดเส้นทางการขนส่งไปแล้วทั้งหมด 16 เส้นทาง กระจายไปยังเมืองและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป กลุ่มประเทศนอร์ดิก เอเชียกลาง และเอเชียใต้ นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาช่องทางการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าโดยใช้ประโยชน์จาก “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New International Land-Sea Trade Corridor- ILSTC) ที่มณฑลส่านซีเป็นหนึ่งในพันธมิตรเมื่อ พ.ค. 2562

  1. การเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ทำการค้ากับต่างประเทศ

สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจท้องถิ่นจำนวน 210 แห่งที่ทำการค้าขายกับต่างประเทศ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านช่องทางการตลาดในต่างประเทศเป็นหลัก  และยังได้เร่งประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้บริการการชำระเงินสกุลเงินหยวน ภายใต้ชื่อ “通丝路” ผ่านเว็บไซต์ www.rmbsilkroad.com ที่รัฐบาลนครซีอานร่วมมือกับธนาคารในพื้นที่ จัดทำแพลตฟอร์มดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการชำระเงินการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) โดยในปี 2562 เว็บไซต์ rmbsilkroad มีสินค้าท้องถิ่นจำหน่ายกว่า 200 ชนิด และมียอดชำระเงิน 10 ล้านหยวน นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณ 2 ล้านหยวน บริการสินเชื่อออนไลน์เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID 19

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.xa.gov.cn/xw/zwzx/qxrd/5e016f8efd8508098d468248.html
  2. http://www.xa.gov.cn/xw/zwzx/qxrd/5e016f8efd8508098d468248.html
  3. http://www.xajkgroup.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=50&id=1580
  4. https://focus.youth.cn/mobile/detail?id=24903325
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม