กว่างซีเอาใจนักลงทุนต่างชาติเต็มที่

ไฮไลท์

  • รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ประกาศ “แผนงานจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนต่างชาติในกว่างซี” โดยโฟกัสการให้บริการและช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับสภาพแวดล้อมทางการลงทุน รวมทั้งช่วยสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจในกว่างซีให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง
  • แผนงานดังกล่าวมุ่งสนับสนุนบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งกิจการไปจนถึงการเลิกกิจการ มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติแบบตัวต่อตัว เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามความคืบหน้าของโครงการการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรายสำคัญ และช่วยนักลงทุนต่างชาติแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ
  • เห็นได้ว่า รัฐบาลกว่างซีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยการปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญ ได้แก่การคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ เพื่อปั้นให้กว่างซีเป็นมณฑลที่น่าเข้ามาลงทุนของประเทศจีน

 

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ประกาศ “แผนงานจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนต่างชาติในกว่างซี” โดยโฟกัสไปการให้บริการนักลงทุนต่างชาติ (Customer Service) และการช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ (Customer Support)  เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับสภาพแวดล้อมทางการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในกว่างซี รวมทั้งช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างชาติสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (และต่างมณฑล) ของกว่างซีมีความชัดเจน มุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างเสรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และส่งเสริมให้กว่างซีเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

สำหรับ “แผนงานจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนต่างชาติในกว่างซี” มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. บริการแบบครบวงจร การตั้งคลังข้อมูลโครงการลงทุนสำคัญจากต่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ทั้งการตรวจสอบอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การโอนเงินตราต่างประเทศ การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา การใช้พลังงาน การจ้างงานและการใช้แรงงาน การเข้าถึงและการจัดการแหล่งเงินทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ การสนับสนุนด้านนโยบาย/สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อสัญญา การคุ้มครองนักลงทุน ไปจนถึงการเลิกกิจการ
  2. บริการแบบตัวต่อตัว การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการนักลงทุนต่างชาติแบบรายตัว เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามความคืบหน้าของโครงการการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรายสำคัญ เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติได้รับบริการแบบครบวงจร รวมทั้งจัดทำสรุปสถานะโครงการลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าโครงการ และรายการปัญหา/อุปสรรคที่ได้รับแจ้งจากนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
  3. บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single window) การพัฒนาแพลตฟอร์ให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การให้คำแนะนำด้านการลงทุน ขั้นตอน/กระบวนการในการดำเนินเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การแจ้งข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน การรายงานข้อมูลธุรกิจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ การเปิดเคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงบริการด้านข้อมูลเพื่อช่วยหาตลาดให้นักลงทุนต่างชาติ จับคู่ธุรกิจ และพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 พันธกิจที่รัฐบาลกลางได้วางแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศให้รัฐบาลมณฑล (อีก 5 พันธกิจ ได้แก่ การจ้างงาน การเงิน การค้าต่างประเทศ การลงทุน และการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย) โดยรัฐบาลกว่างซีได้มีคำสั่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในมณฑลเร่งบูรณาการทำงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แต่ละหน่วยงาน รวมถึงหัวหน้าระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหา

ความชัดเจนในการดำเนินการที่ผ่านมา เช่น การปฏิรูปการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา และพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window) และคุ้มครองผลประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่นักลงทุนต่างชาติ

การลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด (Market access) และการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ ธุรกิจด้านสุขภาพ บิ๊กดาต้า โลจิสติกส์ การผลิตสมัยใหม่ วัสดุสมัยใหม่ และพลังงานทางเลือก รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในมณฑล

การพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนให้มีความพร้อมและเป็นสากล โดยเฉพาะเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่นักลงทุนจากทั้งในประเทศจีนและจากต่างประเทศจะได้รับนโยบาย สิทธิประโยชน์ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การเงินและภาษี ตลอดจนระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ    และการกระจายอำนาจให้ภาครัฐท้องถิ่น ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เขตทดลองฯ มีธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ 10,561 ราย เป็นธุรกิจต่างชาติรายใหม่ 85 ราย มีเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 13.8% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศของทั้งมณฑล

เห็นได้ว่า รัฐบาลกว่างซีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขกฎระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ เพื่อปั้นให้กว่างซีเป็นมณฑลที่น่าเข้ามาลงทุน

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 6 กันยายน 2563
       เว็บไซต์ www.gxzf.gov.cn (广西政府网) ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563
เครดิตภาพ http://rollnews.tuxi.com.cnl

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม