กว่างซีปลดล็อกข้อจำกัด ปล่อยด่านการค้าชายแดนนำเข้าสินค้าประเทศที่สาม

หนังสือพิมพ์ Nannning Evening: เมื่อไม่นานมานี้ ทางการกว่างซีประกาศผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าชายแดนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนและเป็นการปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์

การค้าชายแดน เป็นการค้าที่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนระยะ 20 กิโลเมตรทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า(ในมูลค่า/ปริมาณที่กำหนด)ผ่านจุดผ่อนปรนหรือตลาดที่รัฐบาลกำหนด เฉพาะเขตฯ กว่างซีจ้วงมีตลาดการค้าชายแดน(กับเวียดนาม)มากกว่า 20 แห่ง

รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ประกาศ ข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการสินค้านำเข้าส่งออกในการค้าผ่านตลาดชายแดนเขตฯ กว่างซีจ้วงโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หนึ่ง การอนุญาตให้ผู้มีภูมิลำเนาตามชายแดนสามารถนำสินค้าที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันที่ผลิตจากประเทศที่สามผ่านด่าน(ตลาด)การค้าชายแดนได้ จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเวียดนามเท่านั้น

สอง การอนุญาตให้ผู้มีภูมิลำเนาตามชายแดนสามารถนำสินค้าประเภทจำกัดมูลค่า (ไม่เกิน 8,000 หยวนต่อคนต่อวัน) และประเภทจำกัดจำนวน(ที่มีการกำหนดปริมาณ/น้ำหนักของสินค้าที่นำเข้า)[*]ผ่านด่าน(ตลาด)การค้าชายแดนได้ โดยมูลค่ารวมของสินค้าจะต้องไม่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากเดิมที่อนุญาตให้ผู้มีภูมิลำเนาตามชายแดนจะต้องนำเข้าสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้มีภูมิลำเนาตามชายแดนมีการนำสินค้าผ่านด่านการค้าชายแดนเกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้นำเข้าจะต้องมอบอำนาจให้บริษัทการค้าชายแดนเป็นผู้ดำเนินพิธีการทางศุลกากร(เสียภาษี)ตามประเภทการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (small-scale cross border trade,边境小额贸易)และในหลักการจะมีการปรับปรุง บัญชีสินค้านำเข้าส่งออกในการค้าผ่านตลาดชายแดนทุกครึ่งปี

ข้อควรระวังไม่อนุญาติให้สินค้าดังต่อไปนี้นำเข้าส่งออกในการค้าผ่านตลาดชายแดน คือ สินค้านำเข้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี สินค้าที่จะต้องชำระภาษีส่งออก สินค้าต้องห้ามนำเข้าส่งออก สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้านำเข้าที่ยังไม่ได้รับหรือยังไม่มีใบอนุญาตด้านการตรวจสอบและกักกันโรค

และห้ามการรวมกลุ่มผู้นำเข้าตามชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์การค้าชายแดนในการลักลอบนำเข้าหรือกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยเด็ดขาด มิฉะนั้น ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

[*]
สินค้าประเภทจำกัดจำนวน มีอยู่ 6 รายการ คือ (1) กลุ่มธัญพืช ไม่เกิน 50 กิโลกรัม (2) กลุ่มน้ำมันที่ใช้เพื่อการบริโภค ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (3) น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันถ่านหิน ไม่เกิน 5 กิโลกรัม / ปุ๋มเคมี ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบยาสูบ (ยาเส้น) ไม่เกิน 2 กิโลกรัม / นุ่น ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (4) ฟิล์มบันทึกภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (บรรจุแบบค้าปลีก) ไม่เกิน 5 ม้วน (5) แผ่นไม้อัด ไม่เกิน 2 แผ่น วัสดุไม้ ไม่เกิน 0.1 ลูกบาศก์เมตร (6) บุหรี่ 1 แถว / เหล้า 2 ขวด / เครื่องสำอาง 2 ขวด (บรรจุแบบค้าปลีก)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม