- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กว่างซีปรับ’ประกันสังคมใหม่’กิจการใหญ่รับประโยชน์เต็มที่

สำนักข่าวซินหัว : รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงปฏิรูประบบประกันสังคมและเงินอุดหนุนระลอกใหม่เพื่อช่วยเหลือนายจ้างลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการจ้างงาน และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่

ระบบประกันสังคมจีน หรือที่เรียกว่า 5 ประกัน 1 กองทุน (五险一金) เป็นสวัสดิการที่กฎหมายแรงงานจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้างชาวจีนและชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนต้องนำส่งเงินประกันสังคมแก่สำนักงานทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมประจำท้องถิ่นในอัตราที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นภาระต้นทุนก้อนโตของภาคธุรกิจ

คำนิยามของ 5 ประกัน 1 กองทุน ประกอบด้วย (1) ประกันชราภาพ (2) ประกันการรักษาพยาบาล (3) ประกันการว่างงาน (4) ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน (5) ประกันการคลอดบุตร และ (6) กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย

นับจากเดือน ต.ค. 2558 เป็นต้นมา กรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Department of Human Resources and Social Security of Guangxi,广西人社厅) ได้ดำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปรับลดอัตราการนำส่งเงินประกันสังคมแบบมีการกำหนดระยะเวลา เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับนายจ้าง กล่าวคือ

 

นับตั้งแต่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป

 

 

นับตั้งแต่ 1 พ.ค.2559 เป็นต้นไป

 

ระบบประกันสังคมของนครหนานหนิง ประจำปี 2559

รายการ

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ประกันชราภาพ

19%

8%

ประกันการรักษาพยาบาล

7%[*]

2%

ประกันการว่างงาน

0.5%

0.5%

ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

0.2 – 1.9%

ไม่ต้องจ่าย

ประกันการคลอดบุตร

0.5%

ไม่ต้องจ่าย

กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย

5 – 12%

5 – 12%

[*]โรคร้ายแรง นายจ้างจ่ายเพิ่มปีละ 90 หยวน

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรฯ นครหนานหนิง

 

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมกว่างซียังมีการดำเนินนโยบายพิเศษเพิ่มเติม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจที่มีเงื่อนไข/คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งการปรับลดเงินประกันสังคมเพิ่มเติม การผ่อนผันเวลานำส่งเงินประกันสังคม และการจ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ อาทิ

หนึ่ง ประกันชราภาพอัตราพิเศษในส่วนที่นายจ้างต้องนำส่งเพียงร้อยละ 14-16 (อัตราทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 19) มีเงื่อนไข/คุณสมบัติดังนี้สอง สิทธิ ผ่อนผันเวลา การนำส่งเงินประกันชราภาพในส่วนของนายจ้างระยะเวลาการผ่อนผันโดยทั่วไปไม่เกิน 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้สาม นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนการจ้างงานให้แก่นายจ้างในอัตราร้อยละ 50 ของยอดรวมเงินประกันการว่างงานที่ชำระตามจริงในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้สี่ นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน(ใหม่)4 ประเภท คือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน(สำมะโนครัวเขตเมือง) แรงงานชนบทที่ย้ายเข้ามาทำงานในเขตเมือง นักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่จบใหม่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในปีการศึกษาปัจจุบันที่ยังมิได้ขึ้นชั้นเรียนใหม่ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้ห้า นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนประกันสังคม ในกรณีเพิ่มตำแหน่งการจ้างงานใหม่ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนจะคำนวณจากยอดเงินประกันสังคม (ประกันชราภาพ ประกันการรักษาพยาบาล และประกันการว่างงาน) เฉลี่ยต่อเดือนที่นายจ้างนำส่งจริงแทนลูกจ้างคนดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้