กว่างซีปรับ’ประกันสังคมใหม่’กิจการใหญ่รับประโยชน์เต็มที่

สำนักข่าวซินหัว : รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงปฏิรูประบบประกันสังคมและเงินอุดหนุนระลอกใหม่เพื่อช่วยเหลือนายจ้างลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการจ้างงาน และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่

ระบบประกันสังคมจีน หรือที่เรียกว่า 5 ประกัน 1 กองทุน (五险一金) เป็นสวัสดิการที่กฎหมายแรงงานจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้างชาวจีนและชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนต้องนำส่งเงินประกันสังคมแก่สำนักงานทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมประจำท้องถิ่นในอัตราที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นภาระต้นทุนก้อนโตของภาคธุรกิจ

คำนิยามของ 5 ประกัน 1 กองทุน ประกอบด้วย (1) ประกันชราภาพ (2) ประกันการรักษาพยาบาล (3) ประกันการว่างงาน (4) ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน (5) ประกันการคลอดบุตร และ (6) กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย

นับจากเดือน ต.ค. 2558 เป็นต้นมา กรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Department of Human Resources and Social Security of Guangxi,广西人社厅) ได้ดำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปรับลดอัตราการนำส่งเงินประกันสังคมแบบมีการกำหนดระยะเวลา เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับนายจ้าง กล่าวคือ

 

นับตั้งแต่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป

 •    ปรับลดอัตราเฉลี่ยของ ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ร้อยละ 0.75 (จากเดิมร้อยละ 1) และมีการจำแนกอัตราการนำส่งฯ ตามระดับความเสี่ยงในแต่ละสาขาอาชีพเป็น 8 อัตรา ตั้งแต่ร้อยละ 0.2, 0.4, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.6 และ 1.9 (จากเดิมที่มีเพียง 3 อัตรา คือ ร้อยละ 0.5, 1 และ 2)
 •    ปรับลดอัตรา ประกันการคลอดบุตรที่นายจ้างต้องนำส่งเหลือไม่เกินร้อยละ 0.5 (จากเดิมไม่เกินร้อยละ 1) และมีแนวโน้มว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมด้วยการควบรวมประกันการคลอดบุตรเข้ากับประกันการรักษาพยาบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 (ระหว่างปี 2559-2563)

 

 

นับตั้งแต่ 1 พ.ค.2559 เป็นต้นไป

 •    ลดอัตรา ประกันชราภาพในส่วนที่นายจ้างต้องนำส่งเหลือร้อยละ 19 (จากเดิมร้อยละ 20) แบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2561
 •    ลดอัตรา ประกันการว่างงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนำส่งเหลือร้อยละ 1 โดยต่างฝ่ายรับผิดชอบร้อยละ 0.5 (จากเดิมที่นายจ้างต้องนำส่งร้อยละ 2 และลูกจ้างต้องนำส่งร้อยละ 1) แบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค.2559 – 30 เม.ย. 2561
 •    ลดอัตราประกันการรักษาพยาบาลในส่วนที่นายจ้างต้องนำส่งโดยให้สิทธิกับเทศบาลท้องถิ่นในการลดอัตราการนำส่งเงินประกันตามสภาพความเป็นจริงแบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับนครหนานหนิงมีการปรับลดในส่วนที่นายจ้างต้องนำส่งเหลือร้อยละ 7 (จากเดิมร้อยละ 8)

 

ระบบประกันสังคมของนครหนานหนิง ประจำปี 2559

รายการ

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ประกันชราภาพ

19%

8%

ประกันการรักษาพยาบาล

7%[*]

2%

ประกันการว่างงาน

0.5%

0.5%

ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

0.2 – 1.9%

ไม่ต้องจ่าย

ประกันการคลอดบุตร

0.5%

ไม่ต้องจ่าย

กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย

5 – 12%

5 – 12%

[*]โรคร้ายแรง นายจ้างจ่ายเพิ่มปีละ 90 หยวน

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรฯ นครหนานหนิง

 

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมกว่างซียังมีการดำเนินนโยบายพิเศษเพิ่มเติม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจที่มีเงื่อนไข/คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งการปรับลดเงินประกันสังคมเพิ่มเติม การผ่อนผันเวลานำส่งเงินประกันสังคม และการจ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ อาทิ

หนึ่ง ประกันชราภาพอัตราพิเศษในส่วนที่นายจ้างต้องนำส่งเพียงร้อยละ 14-16 (อัตราทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 19) มีเงื่อนไข/คุณสมบัติดังนี้

 •    จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและจดทะเบียนผู้เสียภาษีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 •    ประกอบกิจการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 •    ลูกจ้างทั้งหมดเข้าระบบประกันสังคม
 •    ไม่มีประวัติการค้างชำระเงินประกันสังคมสอง สิทธิ ผ่อนผันเวลา การนำส่งเงินประกันชราภาพในส่วนของนายจ้างระยะเวลาการผ่อนผันโดยทั่วไปไม่เกิน 3 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้

 •    ลูกจ้างทั้งหมดเข้าระบบประกันสังคม
 •    ไม่มีประวัติการค้างชำระเงินประกันสังคม
 •    เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คือ (1) กิจการผลิตต้องประสบภาวะวิกฤตจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำให้แก่ลูกจ้างติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (2) กิจการไม่สามารถดำเนินการผลิตจากเหตุสุดวิสัยเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป ลูกจ้างได้รับเพียงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพซึ่งต่ำกว่าฐานเงินเดือนขั้นต่ำในท้องถิ่นนั้นๆ หรือ (3) เหตุอื่นตามกฎหมายกำหนดสาม นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนการจ้างงานให้แก่นายจ้างในอัตราร้อยละ 50 ของยอดรวมเงินประกันการว่างงานที่ชำระตามจริงในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้

 •    นำส่งเงินประกันการว่างงานครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
 •    ปีที่แล้วไม่มีประวัติการเลิกจ้าง หรืออัตราการเลิกจ้างของบริษัทต้องไม่เกินอัตราการว่างงานในเขตเมืองท้องถิ่นนั้นๆ
 •    ระยะเวลาการดำเนินนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดปี 2563สี่ นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน(ใหม่)4 ประเภท คือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน(สำมะโนครัวเขตเมือง) แรงงานชนบทที่ย้ายเข้ามาทำงานในเขตเมือง นักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่จบใหม่ในปีการศึกษาปัจจุบัน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในปีการศึกษาปัจจุบันที่ยังมิได้ขึ้นชั้นเรียนใหม่ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้

 •    สัญญาหรือข้อตกลงการจ้างงงานมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 •    มอบอำนาจให้สถาบันฝึกอบรมที่กำหนดจัดฝึกอบรมให้พนักงานใหม่ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ลงนามสัญญาหรือสัญญาการจ้างงานห้า นโยบายการจ่าย เงินอุดหนุนประกันสังคม ในกรณีเพิ่มตำแหน่งการจ้างงานใหม่ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนจะคำนวณจากยอดเงินประกันสังคม (ประกันชราภาพ ประกันการรักษาพยาบาล และประกันการว่างงาน) เฉลี่ยต่อเดือนที่นายจ้างนำส่งจริงแทนลูกจ้างคนดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีเงื่อนไข/คุณสมบัติ ดังนี้

 •    เข้าระบบประกันสังคมและนำส่งเงินประกันการว่างงานครบถ้วนตรงตามเวลาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 •    สัญญาจ้างงงานมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 •    ระยะเวลาการดำเนินนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2560
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม