กรมการขนส่ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เชิญชวนผู้สนใจ เสนอยื่นเอกสารแสดงความจำนง (Expression of Interest) สำหรับการดำเนินกิจการให้บริการเรือข้ามฟากระหว่าง Aberdeen กับ Cheung Chau

กรมการขนส่ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เชิญชวนผู้สนใจ เสนอยื่นเอกสารแสดงความจำนง (Expression of Interest) สำหรับการดำเนินกิจการให้บริการเรือข้ามฟากระหว่าง Aberdeen กับ Cheung Chau ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการตามความเหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ข้อสงวนสำหรับการยื่นเอกสารแสดงความจำนง (EOI)

การยื่นเอกสารแสดงความเจตจำนงนี้มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครใบอนุญาตขับขี่ หรือการประกวดราคา และเอกสารแสดงเจตจำนง (EOI) รวมไปถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่น ทางรัฐบาลจะขอสงวนไว้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น มิสามารถนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ได้

รายละเอียดการยื่นเอกสารมีดังต่อไปนี้

(ก) ส่งแบบฟอร์มตาม ภาคผนวก ๑ ซึ่งเป็นเอกสารอภิปรายความสนใจในการให้บริการเรือข้ามฟาก

(ข) ส่งแบบฟอร์มตาม ภาคผนวก ๒ ซึ่งแสดงถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบริการเรือข้ามฟาก

(ค) ส่งแบบฟอร์มตาม ภาคผนวก ๔ เพื่อเสนอค่าบริการต่อบริการขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยจำนวนเที่ยว และเรือข้ามฟากที่ตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำอ้างอิงจาก ภาคผนวก ๓

(ง) ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่และข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่น ได้แก่

๔.๑ แบบฟอร์มที่ระบุตามภาคผนวก ๑, ๒ และ ๔

๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการขั้นต่ำ ตามภาคผนวก ๓

๔.๓ ข้อมูลการดำเนินงานของบริการเรือข้ามฟากตาม ภาคผนวก ๕ (๑) และ ๕ (๒) และ

๔.๔ ข้อมูลแผนที่ตั้งของท่าเรือของบริการเรือข้ามฟาก

ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงเวลาทำการ ระหว่าง ๙.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่อยู่ดังปรากฏด้านล่าง

Ferry and Paratransit Division,Transport Department,14/F, South Tower,West Kowloon Government Offices,Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

ข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐบาลมีแผนงานที่จะสนับสนุนสำหรับการให้บริการเส้นทาง “Aberdeen – Cheung Chau” ด้วย Special Helping Measures (SHM) รวมทั้งจะกำหนดให้การให้บริการเส้นทางนี้อยู่ภายใต้ “Vessel Subsidy Scheme”(VSS) ซึ่งมาตรการทั้งสองแนวทางนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก Finance committee of the legislative Council ทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ SHM กับ VSS ในเวลาที่เหมาะสม

การส่งเอกสาร

เอกสารทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องใส่ซองปิดผนึกพร้อมจ่าหน้าซองให้ชัดเจนดังนี้ “EOI for Operating the “Aberdeen – Cheung Chan” Licensed Ferry Service” และส่งไปที่กรมการขนส่ง ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการแจ้งเตือน Black rainstorm หรือ พายุระดับ ๘ หรือสูงกว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลาปิดรับสมัครเลื่อนไปเป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันทำการของวันถัดไปเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นาย Eric CHE

Chief Transport Officer / Planning / Special Duties,

Ferry and Paratransit Division, Transport Department,

14/F, South Tower, West Kowloon Government Offices,

11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon,

Telephone No.    : 3842 5802

Facsimile No.       : 3528 0564

จัดทำโดย  นางสาวเทิดขวัญ แผ้วสว่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ธรุกิจสัมพันธ์ (BIC)

                 นายนภสินธุ์ ห้อธิวงค์ ทีมเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

ที่มา  https://www.td.gov.hk/en/home/index.html

Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม